A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Sakāmvārdi 31
Mans bērns, neaizmirsti manu mācību, bet lai tava sirds patur manus baušļus.
2
Jo tie tev pieliks daudz dienu un dzīvības gadus un mieru.
3
Žēlastība un ticība tevi neatstās; sien tos ap savu kaklu un ieraksti tos savas sirds galdiņā;
4
Tad tu atradīsi žēlastību un labprātību Dieva un cilvēku acīs.
5
Paļaujies uz To Kungu no visas savas sirds un nepaļaujies uz savu gudrību.
6
Visos savos ceļos ņem viņu vērā, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas
7
Neesi gudrs savās acīs; bīsties To Kungu un atkāpies no ļauna.
8
Tās būs tavai miesai zāles, kas dziedina, un atspirgšana taviem kauliem.
9
Godā To Kungu no savas mantas, un no visa sava ienākuma pirmajiem,
10
Tad tavi šķūņi pildīsies ar pilnību, un tavi vīna spaidi plūdīs no jauna vīna.
11
Mans bērns, neatmet Tā Kunga pamācīšanu, un lai viņa pārmācīšana tev neriebj;
12
Jo ko Tas Kungs mīļo, to viņš pārmāca, kā tēvs dēlu, pie kā tam labs prāts.
13
Svētīgs tas cilvēks, kas atradis gudrību, un cilvēks, kam tiek saprašana.
14
Viņu mantot ir labāki nekā sudrabu mantot, un viņu krāt labāki nekā spožu zeltu.
15
Viņa ir dārgāka pār pērlēm un viss, ko tu kārotos, tai netiek līdzi.
16
Garš mūžs ir viņas labā rokā, un viņas kreisā bagātība un gods.
17
Viņas ceļi ir jauki ceļi, un visas viņas tekas ir miers.
18
Viņa ir dzīvības koks tiem, kas viņu tver, un kas viņu cieti tur, tas ir laimīgs.
19
Tas Kungs ar gudrību licis pamatus zemei, ar saprašanu viņš sataisījis debesis.
20
Caur viņa ziņu plūda ūdens plūdi, un padebeši pilēja ar rasu.
21
Mans bērns, lai tās neizzūd no tavām acīm, pasargi apdomīgu prātu un samaņu.
22
Jo tā būs tavas dvēseles dzīvība un glītums tavam kaklam.
23
Tad tu savu ceļu staigāsi droši, un tava kāja nepiedauzīsies;
24
Apguldamies tu nebīsies, bet gulēsi, un tavs miegs būs gards.
25
Tu nebīsies no piepešas izbailes, nedz no bezdievīgo posta, kad tas nāk;
26
Jo Tas Kungs būs tavs patvērums un pasargās tavu kāju no valgiem.
27
Neliedzies labu darīt, kam tas nākas, ja Dievs devis, ka tev pie rokas, to darīt;
28
Nesaki uz savu tuvāko: „Ej un nāc, es tev rīt došu!“ un tev tomēr ir.
29
Neperē ļauna pret savu tuvāko, kad tas tev uzticēdamies pie tevis dzīvo.
30
Nebaries par nepatiesu ar cilvēku ja viņš tev ļauna nav darījis.
31
Neapskaudi varas darītāju un neizraugies sev neviena no viņa ceļiem;
32
Jo netiklais Tam Kungam ir negantība, bet viņam ir draudzība ar sirdsskaidriem.
33
Tā Kunga lāsti ir bezdievīga namā, bet taisno mājas vietu viņš svētī.
34
Smējējus tiešām viņš apsmies, bet pazemīgiem dos žēlastību.
35
Gudrie iemantos godu, bet ģeķi atradīs kaunu.