A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Sakāmvārdi 241
Neiekarsies uz nelabiem cilvēkiem un nekāro būt ar viņiem;
2
Jo viņu sirds domā uz postu, un viņu lūpas runā mokas.
3
Ar gudrību uzceļ namu un ar saprašanu to stiprina,
4
Un ar samaņu pilda kambarus ar visādu dārgu un jauku bagātību.
5
Gudrs vīrs ir spēcīgs, un vīrs, kam atzīšana, ir varens spēkā;
6
Jo ar gudriem padomiem tu izvedīsi savu karu, un uzvarēšana ir, kur padoma devēju papilnam.
7
Ģeķim gudrība ir neaizsniedzama; savu muti lai tas neatdara pilsētas vārtos.
8
Kas tīšām ļaunu dara, tas jāsauc blēdis pār visiem blēžiem.
9
Ģeķības nodomi ir grēks, un mēdītājs cilvēkiem ir negantība.
10
Ja tu bēdu dienā nogursi, tad tavs spēks pagalam.
11
Glāb, kas uz nāvi pazudināti, un kas pie kaušanas top vesti, vai tu no tiem atrausies?
12
Ja tu saki: „Redzi, mēs to nezinām!“ Vai tad tas, kas sirdis pārmana, to nemana, un kas tavu dvēseli pasargā, to nezin un cilvēkiem neatmaksās pēc viņu darba?
13
Ēd, mans dēls, medu, jo tas ir labs, un tīrs medus ir salds tavā mutē;
14
Tāpat tavai dvēselei būs gudrības atzīšana, ja tu to atrodi; jo ir pastara diena, un tava gaidīšana nebūs veltīga.
15
Neglūn, tu bezdievīgais, uz taisnā dzīvokli, neposti viņa vietu;
16
Jo taisnais krīt septiņ reiz un ceļas augšām; bet bezdievīgie nogrimst nelaimē.
17
Nepriecājies, kad tavs ienaidnieks krīt, un lai tava sirds nelīksmojās, kad viņš klūp,
18
Ka Tas Kungs to neredz, un tas viņa acīm neriebj, un viņš savu dusmību no tā nenovērš.
19
Neapskaities par ļauniem un neiekarsies par bezdievīgiem!
20
Jo ļaunam nenāk cerētais gals; bezdievīgo spīdeklis izdzisīs.
21
Mans dēls, bīsties To Kungu un ķēniņu, un nejaucies ar dumpiniekiem.
22
Jo piepeši nāks viņiem nediena, - un abēju sodu, kas to zin!
23
Arī šie ir gudro vārdi: Tiesā cilvēka vaigu uzlūkot nav labi.
24
Kas uz vainīgo saka: „Tev taisnība!“ to cilvēki lād un ļaudis ienīst.
25
Bet tie (viņiem) mīļi, kas (tādu) pārmāca, un pār tiem nāks visu labākā svētība.
26
Kas pareizi atbildējis, ir kā saldu muti devis.
27
Padari savu darbu laukā un apkopies tīrumā, un tad vēl uztaisi savu namu.
28
Nedod velti liecību pret savu tuvāko! Vai tu mānīsi ar savām lūpām?
29
Nesaki: „Kā viņš man darījis, tā es viņam darīšu; es tam atmaksāšu pēc viņa darba!“
30
Es gāju gar sliņķa tīrumu un gar ģeķa vīna kalnu.
31
Un redzi, tur auga tik nātres vien, un dadži pārņēma visu, un viņa akmeņu mūris bija sagruvis.
32
Un es to ieraudzīju, to liku vērā: es to redzēju, ņēmos mācību:
33
Guli maķenīt, snaud maķenīt, saliec maķenīt rokas miegā;
34
Tad tava nabadzība tev pienāks nākdama, un tavs trūkums kā apbruņots vīrs.