A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 201
Vīns ir zobgalis, stiprs dzēriens trakgalvis; kas no tā straipalē, nav gudrs.
2
Ķēniņa draudi ir kā jauna lauvas rūkšana; kas viņu apkaitina, tas grēko pret savu dzīvību.
3
Vīram gods, būt tālu no bāršanās; bet kas vien ģeķis, iemaisās.
4
Aukstuma dēļ sliņķis near; pļaujamā laikā viņš meklēs augļus, bet nekā!
5
Vīra padoms sirdī ir dziļš ūdens, bet gudrs vīrs to izsmeļ.
6
Ir daudz, kas katrs savu labu sirdi teic; bet uzticamu vīru, kas to atradīs!
7
Taisnais staigā savā skaidrībā; svētīgi būs viņa bērni pēc viņa!
8
Ķēniņš, uz soģa krēsla sēžot, izdeldē visu ļaunu ar savām acīm.
9
Kas var sacīt: Es esmu šķīsts savā sirdī, es esmu tīrs no grēkiem?
10
Divējāds svars un divējāds mērs, šie abi Tam Kungam ir negantība.
11
Jau pie bērna darbošanās var nomanīt, vai viņa vīra darbi būs skaidri un taisni.
12
Ausi dzirdošu un aci redzošu, abas darījis Tas Kungs.
13
Nemīlē miegu, ka nepalieci par nabagu; atdari savas acis, tad būsi maizes paēdis.
14
„Slikts, slikts!“ saka pircējs; bet aizgājis, tad lielās.
15
Ja arī zelta un pērļu ir daudz, tomēr tas skaistākais glītums ir gudras lūpas.
16
„Atņem viņam drēbi, jo tas priekš sveša galvojis, un tā nezināmā parādnieka vietā ķīlā tu to!“
17
Zagta maize dažam salda, bet pēcgalā viņa mute būs pilna zvirgzdu.
18
Ar padomu ved nodomus galā, un karu tu vedi ar gudriem padomiem.
19
Mēlnesis apkārt lienot izpļurkstē, kas slēpjams; bet tu netinies ar to, kas savu muti nevalda.
20
Kas tēvu un māti lād, tā spīdeklis izdzisīs visu dziļākā tumsībā,
21
Mantība, ko no pirmā gala iegūst, beidzamā galā nebūs svētīga.
22
Nesaki: Es atriebšu ļaunu! Gaidi uz To Kungu, un viņš tevi izpestīs.
23
Divējāds svars Tam Kungam negantība, un viltīgs svara kauss nav labs.
24
No Tā Kunga ir cilvēka soļi; kā gan cilvēks izprastu savu ceļu!
25
Svētas lietas aplam solīt un pēc apdomāt, būs cilvēkam par valgu.
26
Gudrs ķēniņš izdeldē bezdievīgos un ved skrituli pār tiem.
27
Dieva gaišums ir cilvēka dvēsele, kas pārzina visu sirds dziļumu.
28
Žēlastība un ticība pasargā ķēniņu, un caur žēlastību stāv stiprs viņa goda krēsls.
29
Jaunekļu krāšņums ir viņu spēks, un sirmi mati veco goda kronis.
30
Zilu un jēlu sapērt, tā nelieti noberž tīru un ar sitieniem līdz kauliem.