A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 151
Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas.
2
Gudra mēle dara mācību mīlīgu, bet ģeķu mute izverd ģeķību.
3
Tā Kunga acis ir visās malās un ņem vērā ļaunus un labus.
4
Mēle, kas mierina, ir dzīvības koks, bet netikla lauž sirdi.
5
Ģeķis smejas par sava tēva pamācīšanu, bet kas mācību pieņem, pieaugs gudrībā.
6
Taisna namā ir liela svētība, bet pie bezdievīga ienākuma posts.
7
Gudro lūpas sēj atzīšanu, bet ģeķu sirds tāda vis nav.
8
Bezdievīgo upuris Tam Kungam ir negantība, bet taisno lūgšana viņam labi patīk.
9
Bezdievīga ceļš Tam Kungam ir negantība, bet kas pēc taisnības dzenās, to viņš mīl.
10
Grūta pārmācīšana būs tam, kas no ceļa atstājās; kas pamācīšanu ienīst, tas nomirs.
11
Elle un viņas bezdibenis ir Tā Kunga priekšā, vai tad ne jo vairāk cilvēku bērnu sirdis!
12
Mēdītājs nemīl to, kas viņu pamāca, viņš nemetās pie gudriem.
13
Priecīga sirds dara vaigu priecīgu, bet sirdēsti nospiež garu.
14
Prātīga vīra sirds meklē atzīšanu, bet ģeķu vaigs ganās ģeķībā.
15
Bēdīga cilvēka dienas ir visas līdz ļaunas, bet priecīgai sirdij ir dzīres bez mitēšanās.
16
Labāk ir mazumiņš ar Tā Kunga bijāšanu, nekā liela manta, kur raizes klāt.
17
Kāpostu virums ar mīlestību ir labāks, nekā barots vērsis ar naidu.
18
Sirdīgs(dusmīgs) vīrs ceļ ķildu, bet lēnprātīgais klusina bāršanos.
19
Sliņķa ceļš ir kā ērkšķu krūms, bet taisno tekas ir līdzenas.
20
Gudrs dēls iepriecina tēvu, bet ģeķīgs cilvēks pulgo savu māti.
21
Ģeķība neprātīgiem ir prieks, bet prātīgs vīrs staigā pareizi.
22
Kur padoma nav, tur nodoms netiek galā, bet caur daudz padoma devējiem tas izdodas.
23
Vīrs priecājās par savas mutes atbildi, un vārds īstenā laikā, cik tas labs!
24
Gudram dzīvības ceļš iet uz augšu, lai izbēg no elles apakšā.
25
Lepniem Tas Kungs namu noposta, bet uztaisa atraitnes ežas.
26
Ļauna vīra nodomi Tam Kungam ir negantība, bet laipnīga valoda šķīsta.
27
Rautin raujot cilvēks izposta savu namu, bet kas kukuļus ienīst, tas dzīvos.
28
Taisna sirds apdomā, ko atbildēt, bet bezdievīgo mute izverd ļaunumu.
29
Tas Kungs ir tālu no bezdievīgiem, bet taisno lūgšanu viņš paklausa.
30
Spožas acis iepriecina sirdi; laba vēsts stiprina kaulus.
31
Auss, kas klausa dzīvības mācībai, mājos gudro vidū.
32
Kas mācību atmet, tas zaudē dvēseli; bet kas mācībai klausa, ņemas gudrībā.
33
Tā Kunga bijāšana ir pamācīšana uz gudrību, un pazemība ved godā.