A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 141
Gudra sieva uztaisa savu namu, bet neprātniece to noposta pati savām rokām.
2
Kas savā skaidrībā staigā, tas bīstas To Kungu; bet netiklais savā ceļā nebēdā par Viņu.
3
Ģeķa mutē ir viņa lepnības rīkste, bet gudro lūpas viņus pasargā.
4
Kur vēršu nav, tur sile tīra; bet caur vēršu spēku nāk liela raža.
5
Patiess liecinieks nemelo, bet nepatiess liecinieks izverd melus.
6
Garzobis meklē gudrību un neatrod; bet prātīgam atzīšana nāk lēti.
7
Ej nost no ģeķa acīm; jo gudru valodu tu nedzirdēsi!
8
Prātīga vīra gudrība ir šī, savu ceļu saprast; bet nejēgu ģeķība ir aloties.
9
Ģeķiem grēku upuris nelīdz, bet pie taisniem ir labpatikšana.
10
Sirds pati vien zina savas sāpes, un cits neviens nenomana viņas prieku.
11
Bezdievīgo nams taps nopostīts, bet taisno būdiņa zaļos.
12
Dažs ceļš liekās iesākumā labs, savā galā ved nāvē.
13
Pat smejoties sirds brīžam sāp, un līksmība beidzās bēdās.
14
Kas atkāpjas, tā sirds baudīs savu darbu augļus, tāpat labs vīrs savus.
15
Nejēga tic visu, bet prātīgais ņem vērā savus soļus.
16
Gudrais bīstas un izsargās no ļauna, bet ģeķis ir kā uguns un drošs.
17
Ātras dusmas dara ģeķību, un niķainu cilvēku ienīst.
18
Nesaprašu mantība ir ģeķība, bet prātīgo kronis atzīšana.
19
Ļauniem jāklanās priekš labiem, un bezdievīgiem taisna vārtos.
20
Pat draugs nabagu ienīst, bet bagātiem mīlētāju daudz.
21
Kas pulgo savu tuvāko, grēko; bet svētīgs, kas par nabagu apžēlojās.
22
Vai tad neceļā nekļūs, kas ļaunu perē? bet kam prāts uz labu, panāks žēlastību un uzticību.
23
Kur sviedriem strādā, tur kas atliek; bet kur vārdi vien, tur trūcība.
24
Bagātība ir gudriem par kroni, bet nejēgu ģeķība paliek ģeķība.
25
Patiess liecinieks izpestī dvēseles, bet kas melus runā, ir blēdis.
26
Tā Kunga bijāšanā ir liela drošība, un tā būs viņa bērniem par patvērumu.
27
Tā Kunga bijāšana ir dzīvības avots, izsargāties no nāves valgiem.
28
Ķēniņa gods stāv ļaužu pulkā, bet ļaužu trūkums ir valdnieku vaidi.
29
Lēnprātīgam liela gudrība, bet ātrais ir liels ģeķis.
30
Lēna sirds ir miesas dzīvība, bet ātrs prāts ir puveši kaulos.
31
Kas nabagu nospiež, pulgo viņa radītāju; bet kas par sērdieni apžēlojās, tas godā Dievu.
32
Bezdievīgais pazūd savā postā, bet taisnais arī savā nāvē ir drošs,
33
Prātīgo sirdī gudrība dus, bet ģeķu starpā tā parādās.
34
Taisnība tautu paaugstina, bet grēks ir ļaužu posts.
35
Tiklam kalpam ķēniņa žēlastība, bet viņa dusmas bezkaunīgam.