A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Sakāmvārdi 121
Kas labprāt panes pārmācīšanu, tas mīļo atzīšanu, bet kas nepanes rājienu, tas paliek muļķis.
2
Kas labs, tas Tam Kungam patīkams, bet vīru, kas viltu perē viņš pazudina.
3
Cilvēks nepastāvēs, kad ir bezdievīgs, bet taisno sakne netaps kustināta.
4
Tikla sieva ir sava vīra kronis, bet netikla ir kā puve viņa kaulos.
5
Taisno domas ir tiesa, bet bezdievīgo padomi viltība.
6
Bezdievīgo vārdi glūn uz asinīm; bet taisno mute tos izpestī.
7
Bezdievīgie top iznīcināti, ka to vairs nav; bet taisno nams pastāvēs.
8
Kā kuram saprašana, tā viņam slava; bet par apsmieklu būs, kam netikla sirds.
9
Labāks tas zemais, kas sev pašam par kalpu, nekā kas lepojās, un maizes nav.
10
Taisnais gādā par sava lopa dzīvību, bet bezdievīgo sirds ir nežēlīga.
11
Kas savu zemi kopj, būs maizes paēdis, bet kas niekus triec, tam nav jēgas.
12
Bezdievīgais traucās pēc blēžu medījuma; bet taisno sakne nes augļus.
13
Ļaunais savaldzinājās savas mutes grēkos; bet taisnais izies no bēdām.
14
Pēc savas mutes augļiem ikviens top pieēdināts ar labumu, un cilvēkam top maksāts pēc viņa roku darbiem.
15
Ģeķa ceļš ir taisns paša acīs, bet kas padomam klausa, tas ir gudrs.
16
Ģeķa apskaišanās tūdaļ top zināma; bet kas slēpj, ka ir apkaunots, tas ir gudrs.
17
Kas patiesību runā, tas saka taisnību; bet nepatiess liecinieks teic melus.
18
Dažs aplam runājot kā ar zobenu iedur; bet gudro mēle ir zāles, kas dziedina.
19
Patiesa mute pastāvēs mūžīgi, bet viltīga mēle tik acumirkli.
20
Viltība ir sirdī tiem, kas ļaunu perē; bet kas dod miera padomu, dara prieku.
21
Taisnam nekāds ļaunums nenotiks, bet bezdievīgiem ļaunuma uzies papilnam.
22
Viltīgas lūpas Tam Kungam ir negantība; bet kas uzticību dara, tas viņam labi patīk.
23
Gudrs cilvēks neizteic savu padomu; bet nejēgu sirds izkliedz ģeķību.
24
Čakla roka valdīs, bet slinka dos meslus.
25
Raizes sirdī nospiež cilvēku, bet labs vārds to iepriecina.
26
Taisnais savam tuvākam rāda ceļu, bet bezdievīgo ceļš maldina.
27
Sliņķis neceps savu medījumu, bet uzcītīgam cilvēkam ir skaista manta.
28
Uz taisnības ceļa ir dzīvība, un uz viņas ceļa tekām nav nāve.