A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Sakāmvārdi 111
Viltīgs svars Tam Kungam ir negantība, bet pilnīgs svara akmens viņam patīk.
2
Kur nāk lepnība, tur arī nāk kauns, bet pie pazemīgiem ir gudrība.
3
Taisno sirdsskaidrība tos vada, bet neliešu netiklība tos posta.
4
Manta nepalīdz atriebšanas dienā, bet taisnība izpestī no nāves.
5
Skaidram taisnība līdzina ceļu, bet bezdievīgais kritīs caur savu bezdievību.
6
Taisno taisnība tos izglābs, bet nebēdnieki savaldzināsies savā kārībā.
7
Kad bezdievīgs cilvēks mirst, tad viņa cerība iznīkst, un netaisno gaidīšana ir pagalam.
8
Taisnais tiek izglābts no bēdām, un bezdievīgais nāk viņa vietā.
9
Blēdis savu tuvāko bendē ar muti, bet taisnie, to manot, paglābjas.
10
Kad taisnam labi klājās, tad pilsēta priecājās, un gavilē, kad bezdievīgais iet postā.
11
Caur taisna svētību pilsēta ceļas, bet caur bezdievīga muti tā top nopostīta.
12
Kas savu tuvāko nicina, tam nav saprašanas; bet gudrs vīrs cieš klusu.
13
Mēlnesis apkārt lienot izmuld, kas slēpjams; bet kam uzticīgs prāts, tas to apklāj.
14
Kur vadīšanas nav, tur ļaudis nīkst; bet kur padoma devēju papilnam, tur labi izdodas.
15
Kas par svešu galvo, tam būs bēdu gan; bet kas galvošanu ienīst, tas paliek mierā.
16
Mīlīga sieva panāk godu, tā kā varenie panāk bagātību.
17
Žēlīgs vīrs savai paša dvēselei dara labu, bet niknais savai paša miesai dara grūti.
18
Bezdievīgais pelnās tukšu algu, bet kas taisnību sēj, tam alga pastāvīga.
19
Kā taisnība ir uz dzīvību, tā ļaunam pakaļ dzīties ir uz nāvi.
20
Kam netikla sirds, tas Tam Kungam ir negantība; bet kam skaidrs ceļš, tas viņam patīk.
21
Uz radu radiem paliek blēža vaina; bet taisno dzimums taps izglābts.
22
Skaista sieva, kas goda neprot, ir zelta gredzens cūkas purnā.
23
Ko taisnie vēlās, ir visnotaļ labums; bet bezdievīgo cerība ir pārgalvība.
24
Cits izkaisa, un tam vēl krājās; un cits taupa pārlieku, bet tik uz trūcību.
25
Tā dvēsele, kas svētī, tiks trekna, un kas dzirdina, tas atkal taps dzirdināts.
26
Kas aiztur labību, to ļaudis lād, bet svētība būs pār pārdevēja galvu.
27
Kas dzenās pēc laba, tas ir patīkams, bet kas meklē ļaunu, tam tas arī nāks.
28
Kas uz savu bagātību palaižās, tas iznīks, bet taisnie zaļos kā lapas,
29
Kas savu namu pilda ar nemieru, tas mantos vēju, un ģeķis būs par kalpu tam, kam ir gudra sirds.
30
Taisna auglis ir dzīvības koks, un gudrais manto sirdis.
31
Redzi, taisnam virs zemes top atmaksāts, cik vairāk vēl bezdievīgam un grēciniekam.