A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 101
Salamana sakāmie vārdi. Gudrs dēls ir tēva prieks, bet ģeķīgs mātes sirdēsti.
2
Netaisnas mantas nelīdz nenieka, bet taisnība izpestī no nāves.
3
Tas Kungs taisnai dvēselei neliek bada ciest; bet bezdievīga negausību viņš izšķiež.
4
Kas slinku roku strādā, top nabags; bet čakla roka dara bagātu.
5
Kas vasarā sakrāj, ir prātīgs; bet kas pļaujamā laikā guļ, paliek kaunā.
6
Svētība pār taisna galvu, bet bēdas aizbāzīs bezdievīgiem muti.
7
Taisnam piemiņa paliek svētīta, bet bezdievīgiem slava iznīks.
8
Kam gudra sirds, tas pieņem mācību, bet kas muti palaiž, ies bojā.
9
Kas skaidrībā staigā, tas staigā ar mieru; bet kas savus ceļus groza, to pienāks.
10
Kas ar acīm met, tas pieved bēdas; un kas muti palaiž, ies bojā.
11
Taisnam mute ir dzīvības avots; bet bēdas aizbāzīs bezdievīgiem muti.
12
Ienaids ceļ bāršanos; bet mīlestība apklāj visus pārkāpumus.
13
Uz prātīga lūpām rodas gudrība, bet pār ģeķa muguru nāk rīkste.
14
Prātīgie pietur savu padomu, bet ģeķu mute ir briesmas tuvumā.
15
Bagātam manta ir viņa stiprā pils, bet tukšinieku briesmas ir viņu nabadzība.
16
Taisna krājumiņš ir uz dzīvību, bet bezdievīga ienākums uz grēku.
17
Pārmācīšanu pieņemt ir ceļš uz dzīvību, bet kas par mācību nebēdā, tas maldās.
18
Viltīgas lūpas slēpj ienaidu, un kas niknu slavu ceļ, ir nelga.
19
Vārdu pulkā netrūkst grēku, bet kas savas lūpas valda, ir gudrs.
20
Taisnam mēle ir tīrs sudrabs, bezdievīgā sirds neder nekam.
21
Taisna lūpas daudziem ganība, bet ģeķi nomirs savā sirds ģeķībā.
22
Tā Kunga svētība dara bagātu, un rūpes tur nekā nepieliek.
23
Ģeķim prieks, blēņas darīt, bet prātīgam vīram gudrība.
24
No kā bezdievīgais bīstas, tas viņam uziet, un ko taisnie vēlās, to Viņš tiem dod.
25
It kā vētra pārskrien, tāpat bezdievīgā vairs nebūs, bet taisnais pastāv mūžīgi.
26
Kā skābums zobiem un dūmi acīm, tā sliņķis tiem, kas to sūta.
27
Tā Kunga bijāšana vairo dienas, bet bezdievīgo gadi top paīsināti.
28
Ko taisnie gaida, būs līksmība, bet bezdievīgo cerība zudīs.
29
Tā Kunga ceļš sirdsskaidriem ir par stiprumu, bet ļauna darītājiem par izbailēm.
30
Taisnais nešaubīsies ne mūžam, bet bezdievīgie nepaliks zemes virsū.
31
No taisnā mutes zaļo gudrība, bet netikla mēle taps izdeldēta.
32
Taisnā lūpas zin, kas pieklājās, bet bezdievīgo mute ir netikla.