Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Izceļošana 6

1

Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: nu tev būs redzēt, ko es Varaūm darīšu, jo caur stipru roku viņam tos būs atlaist, un caur stipru roku viņam tos būs izdzīt no savas zemes.

2

Un Dievs runāja ar Mozu un uz to sacīja: es esmu Tas Kungs.

3

Un es esmu parādījies Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam, kā tas visuvarenais Dievs, bet mans vārds "Kungs" viņiem nav bijis zināms.

4

Es arī esmu uzcēlis savu derību ar tiem, tiem dot Kanaāna zemi, to zemi, kur viņi piemituši, kur tie bijuši svešinieki.

5

Es arī esmu dzirdējis Izraēla bērnu nopūtas, ko Ēģiptieši kalpina, un esmu pieminējis savu derību.

6

Tāpēc saki Izraēla bērniem: es esmu Tas Kungs un jūs izvedīšu no Ēģiptes nastām un jūs izraušu no viņu kalpošanas un jūs atpestīšu ar izstieptu roku un ar lielām sodībām.

7

Un es jūs pieņemšu par saviem ļaudīm un jums būšu par Dievu, un jūs atzīsiet, ka es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izvedis no Ēģiptes nastām.

8

Un es jūs ievedīšu tai zemē, par ko es savu roku esmu uzcēlis, to dot Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam, un došu jums to par īpašumu, es, Tas Kungs.

9

Un Mozus runāja tā uz Izraēla bērniem; bet tie Mozum neklausīja aiz sirdēstiem un grūtiem darbiem.

10

Un Tas Kungs runāja uz Mozu sacīdams:

11

Ej, runā uz Varaū, Ēģiptes ķēniņu, ka tam Izraēla bērnus būs izlaist no savas zemes.

12

Un Mozus runāja Tā Kunga priekšā un sacīja: redzi, Izraēla bērni man neklausa, kā tad Varaūs man klausītu? Un man ir arī neapgraizītas lūpas.

13

Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu, un tos sūtīja ar pavēli pie Izraēla bērniem un pie Varaūs, Ēģiptes ķēniņa, Izraēla bērnus izvest no Ēģiptes zemes.

14

Šie ir viņu tēvu namu galvinieki: Rūbena, Izraēla pirmdzimtā, bērni: Anoks un Pallus, Ecrons un Karmus; šie ir Rūbena dzimumi.

15

Un Sīmeana bērni: Jemuels un Jamins un Oāds un Jakins un Coārs un Zauls, vienas Kanaānietes dēls, šie ir Sīmeana dzimumi.

16

Un šie ir Levja bērnu vārdi pēc viņu radiem: Ģersons un Kaāts un Merarus. Un Levja dzīvības laiks bija simts trīsdesmit un septiņi gadi.

17

Ģersona bērni: Libnus un Zimejus pēc viņu dzimumiem.

18

Un Kaāta bērni: Amrams un Jecears un Ebrons un Uzijels. Un Kaāta dzīvības laiks bija simts trīsdesmit un trīs gadi.

19

Merarus bērni: Maēlus un Muzus; šie ir Levja dzimumi pēc viņu radiem.

20

Un Amrams ņēma par sievu Joķebedu, sava tēva māseni, un tā viņam dzemdēja Āronu un Mozu. Un Amrama dzīvības laiks bija simts trīsdesmit un septiņi gadi.

21

Un Jeceara bērni: Korus un Nevegs un Zikrus.

22

Un Uzijeļa bērni: Mizaēls un Elcavans un Zitrus.

23

Un Ārons ņēma sev par sievu Elizebu, Aminadaba meitu, Naāsana māsu, un tā viņam dzemdēja Nadabu un Abiju un Eleazaru un Ītamaru.

24

Un Korus bērni: Asirs un Elkanus un Abiasaps; šie ir Koriešu dzimumi.

25

Un Eleazars, Ārona dēls, ņēma sev sievu no Putijeļa meitām; un tā viņam dzemdēja Pineasu. Šie ir Levitu tēvu namu galvinieki pēc viņu dzimumiem.

26

Šis ir tas Ārons un Mozus, kam Tas Kungs sacīja: izvediet Izraēla bērnus no Ēģiptes zemes ar viņu pulkiem.

27

Šie ir, kas uz Varaū, Ēģiptes ķēniņu, runāja, izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes zemes, proti Mozus un Ārons.

28

Un tai dienā, kad Tas Kungs runāja uz Mozu Ēģiptes zemē,

29

Tad viņš runāja uz Mozu un sacīja: Es esmu Tas Kungs, - runā uz Varaū, Ēģiptes ķēniņu, visu, ko es uz tevi runāju.

30

Tad Mozus sacīja Tā Kunga priekšā: redzi, man ir neapgraizītas lūpas, kā tad Varaūs mani klausīs?

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685