A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 401
Un Tas Kungs runāja uz Mozu sacīdams:
2
Pirmā mēnesī, pirmā mēneša dienā, tev būs uzcelt to dzīvokli, to saiešanas telti.
3
Un tev tur būs nolikt to liecības šķirstu un to priekškaramo uzkārt priekš tā šķirsta.
4
Pēc tam tev būs ienest to galdu un sataisīt, kas ir sataisāms, tev arī būs iecelt to lukturi un uzlikt viņa eļļas lukturīšus.
5
Un to zelta kvēpināšanas altāri tev būs likt priekš liecības šķirsta, tad tev būs pakārt dzīvokļa durvju segu.
6
Tev arī būs uzcelt to dedzināmo upuru altāri priekš saiešanas telts dzīvokļa durvīm.
7
Un tev būs likt to mazgājamo trauku starp saiešanas telti un altāri, un tanī turēt ūdeni.
8
Pēc tam tev būs uzcelt to pagalmu visapkārt, un to segu pakārt pie pagalma vārtiem.
9
Tad tev būs ņemt svaidāmo eļļu un apsvaidīt to dzīvokli un visu, kas tanī ir, un to būs svētīt ar visiem viņa rīkiem, lai tas ir svēts.
10
Tev arī būs svaidīt dedzināmo upuru altāri un visus viņa rīkus, un svaidīt to altāri, lai tas altāris ir augsti svēts.
11
Tad tev būs svaidīt to mazgājamo trauku un viņa kāju, un to būs svētīt.
12
Tev arī būs pievest Āronu un viņa dēlus priekš saiešanas telts durvīm un tos mazgāt ar ūdeni.
13
Tev būs apvilkt Āronam tās svētās drēbes un viņu svaidīt un viņu svētīt, lai tas ir mans priesteris.
14
Tev arī būs pievest viņa dēlus un tiem apvilkt tos svārkus.
15
Un tev tos būs svaidīt, itin kā tu viņu tēvu esi svaidījis, lai tie ir mani priesteri, un tas notiks, ka tiem tā svaidīšana būs par priestera amatu mūžīgi pie viņu pēcnākamiem.
16
Un Mozus darīja, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis, tā viņš darīja.
17
Un notikās otrā gadā, pirmā mēnesī, pirmā mēneša (dienā), tad tas dzīvoklis tapa uzcelts.
18
Jo Mozus uzcēla to dzīvokli, un nolika viņa kājas un uzcēla viņa dēļus un ielika viņa aizšaujamos un uzcēla viņa stabus.
19
Un viņš izstiepa to telti pār to dzīvokli un uzlika telts segu tur virsū, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
20
Un viņš ņēma to liecību un ielika šķirstā un nolika tās nesamās kārtis pie tā šķirsta un uzcēla salīdzināšanas vāku uz to šķirstu.
21
Un ienesa to šķirstu tai dzīvoklī un uzkāra priekškaramo segu un aizsedza liecības šķirstu, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
22
Un viņš ienesa to galdu saiešanas teltī un nolika to dzīvokļa sānos pret ziemeli, šaipus priekškaramā.
23
Un viņš tās maizes salika kopā priekš Tā Kunga vaiga, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
24
Viņš nolika arī to lukturi saiešanas teltī tam galdam pretī, dzīvokļa sānos pret dienasvidu.
25
Viņš uzlika tos eļļas lukturīšus priekš Tā Kunga vaiga, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
26
Un viņš nolika to zelta altāri saiešanas teltī priekškaramā priekšā.
27
Un viņš uz tā iededzināja kvēpināmo no smaržīgām zālēm, itin kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
28
Un viņš uzkāra arī to segu dzīvokļa durvīs.
29
Un viņš lika dedzināmo upuru altāri pie saiešanas telts dzīvokļa durvīm un upurēja uz tā dedzināmu upuri un ēdamu upuri, itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
30
Un mazgājamo trauku viņš nolika starp saiešanas telti un altāri, un ielēja tanī ūdeni priekš mazgāšanas.
31
Un Mozus, Ārons un viņa dēli tur mazgāja savas rokas un savas kājas.
32
Kad tie iegāja saiešanas teltī un piegāja pie altāra, tad tie mazgājās, it kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
33
Un viņš uzcēla arī to pagalmu ap dzīvokli un ap altāri un uzkāra to segu pagalma durvīs. Un Mozus pabeidza visu to darbu.
34
Tad tas padebesis apklāja saiešanas telti, un Tā Kunga godība piepildīja to dzīvokli.
35
Un Mozus nevarēja ieiet saiešanas teltī, kamēr tas padebesis uz tās palika, un Tā Kunga godība piepildīja to dzīvokli.
36
Un kad tas padebesis no tā dzīvokļa pacēlās, tad Izraēla bērni devās ceļā visos savos gājumos.
37
Bet kad tas padebesis neuzcēlās, tad tie nedevās ceļā līdz tai dienai, kad tas cēlās.
38
Jo Tā Kunga padebesis bija dienā uz tā dzīvokļa, un naktī tas bija ugunīgs pār viņu priekš visa Izraēla nama acīm visos viņu gājumos.Izceļošana 40:1

Izceļošana 40:2

Izceļošana 40:3

Izceļošana 40:4

Izceļošana 40:5

Izceļošana 40:6

Izceļošana 40:7

Izceļošana 40:8

Izceļošana 40:9

Izceļošana 40:10

Izceļošana 40:11

Izceļošana 40:12

Izceļošana 40:13

Izceļošana 40:14

Izceļošana 40:15

Izceļošana 40:16

Izceļošana 40:17

Izceļošana 40:18

Izceļošana 40:19

Izceļošana 40:20

Izceļošana 40:21

Izceļošana 40:22

Izceļošana 40:23

Izceļošana 40:24

Izceļošana 40:25

Izceļošana 40:26

Izceļošana 40:27

Izceļošana 40:28

Izceļošana 40:29

Izceļošana 40:30

Izceļošana 40:31

Izceļošana 40:32

Izceļošana 40:33

Izceļošana 40:34

Izceļošana 40:35

Izceļošana 40:36

Izceļošana 40:37

Izceļošana 40:38Izceļošana 1 / Izc 1

Izceļošana 2 / Izc 2

Izceļošana 3 / Izc 3

Izceļošana 4 / Izc 4

Izceļošana 5 / Izc 5

Izceļošana 6 / Izc 6

Izceļošana 7 / Izc 7

Izceļošana 8 / Izc 8

Izceļošana 9 / Izc 9

Izceļošana 10 / Izc 10

Izceļošana 11 / Izc 11

Izceļošana 12 / Izc 12

Izceļošana 13 / Izc 13

Izceļošana 14 / Izc 14

Izceļošana 15 / Izc 15

Izceļošana 16 / Izc 16

Izceļošana 17 / Izc 17

Izceļošana 18 / Izc 18

Izceļošana 19 / Izc 19

Izceļošana 20 / Izc 20

Izceļošana 21 / Izc 21

Izceļošana 22 / Izc 22

Izceļošana 23 / Izc 23

Izceļošana 24 / Izc 24

Izceļošana 25 / Izc 25

Izceļošana 26 / Izc 26

Izceļošana 27 / Izc 27

Izceļošana 28 / Izc 28

Izceļošana 29 / Izc 29

Izceļošana 30 / Izc 30

Izceļošana 31 / Izc 31

Izceļošana 32 / Izc 32

Izceļošana 33 / Izc 33

Izceļošana 34 / Izc 34

Izceļošana 35 / Izc 35

Izceļošana 36 / Izc 36

Izceļošana 37 / Izc 37

Izceļošana 38 / Izc 38

Izceļošana 39 / Izc 39

Izceļošana 40 / Izc 40