A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 35

1
Un Mozus sapulcēja visu Izraēla bērnu draudzi un uz tiem sacīja: šie ir tie vārdi, ko Tas Kungs ir pavēlējis, ka tos būs darīt.
2
Sešas dienas būs darbu darīt, bet septīta diena lai jums ir svēta, liela dusēšanas diena Tam Kungam; ikviens kas tanī dara kādu darbu, tam būs mirt.
3
Jums nebūs uguni kurt savās māju vietās dusēšanas dienā.
4
Un Mozus runāja uz visu Izraēla bērnu draudzi sacīdams: šis ir tas vārds, ko Tas Kungs ir pavēlējis sacīdams:
5
Ņemiet no tā, kas jums pieder, cilājamu upuri Tam Kungam; ikviens, kam labprātīga sirds, lai to atnes par cilājamu upuri Tam Kungam, zeltu un sudrabu un varu,
6
Un arī zilumu un purpuru un karmezīnu un smalkas dzijas un kazu spalvas,
7
Un pasarkanas aunu ādas un roņu ādas un akācijas koku,
8
Un eļļu lukturim un dārgas zāles svaidāmai eļļai un kvēpināšanai saldi smaržīgas zāles,
9
Un oniksa akmeņus un dārgus ieliekamus akmeņus efodam un krūšu glītumam.
10
Un visiem, kam samanīga sirds jūsu starpā, būs nākt un darīt visu, ko Tas Kungs pavēlējis,
11
To dzīvokli, viņa telti un viņa segu, viņa kāsīšus un viņa dēļus viņa kārtis un viņa stabus un viņa kājas,
12
To šķirstu un viņa nesamās kārtis, to salīdzināšanas vāku un to priekškaramo segu.
13
To galdu un viņa nesamās kārtis un visus viņa rīkus un tās priekšliekamās maizes,
14
Un to lukturi priekš spīdēšanas un viņa rīkus un tos eļļas lukturīšus un to eļļu priekš spīdēšanas.
15
Un to kvēpināšanas altāri un viņa nesamās kārtis un to svaidāmo eļļu un tās kvēpināmās smaržīgās zāles un to durvju segu pie dzīvokļa durvīm,
16
To dedzināmo upuru altāri līdz ar viņa vara traliņiem, viņa kārtis un visus viņa rīkus, to mazgājamo trauku un viņa kāju,
17
Tās pagalma gardīnes un viņu stabus un viņu kājas un to segu pagalma vārtos,
18
Tās dzīvokļa naglas un tos pagalma vadžus ar viņu saitēm,
19
Tās amata drēbes priekš kalpošanas svētā vietā, priestera Ārona svētās drēbes un viņa dēlu drēbes, ka tie ir par priesteriem.
20
Tad visa Izraēla bērnu draudze aizgāja no Mozus.
21
Un tie nāca ikviens, kam bija labprātīga sirds, un ikviens, kam gars bija labprātīgs; tie atnesa Tā Kunga cilājamo upuri priekš saiešanas telts taisīšanas un priekš visas viņas kalpošanas un priekš tām svētām drēbēm.
22
Tad nu nāca vīri ar sievām, visi kam bija labprātīga sirds, tie atnesa saktas un ausu sprādzes un gredzenus un apkaltas jostas, visādus zelta rīkus, un ja kāds gribēja atnest zeltu par līgojamu upuri Tam Kungam.
23
Un ikviens, pie kā atradās zilums un purpurs un karmezīns un smalkas dzijas un kazu spalvas un pasarkanas aunu ādas un roņu ādas, to tie atnesa.
24
Visi, kas gribēja atnest cilājamu upuri no zelta un vara, tie to atnesa par cilājamu upuri Tam Kungam, un visi, pie kuriem akācijas koks atradās, to atnesa priekš ikviena Dieva kalpošanas darba.
25
Un ikviena sieva, kam bija samanīga sirds, vērpa ar savām rokām un atnesa to vērpumu, zilumu un purpuru un karmezīnu un smalkas dzijas.
26
Un visas sievas, kam sirds prata gudru darbu, tās vērpa kazu spalvas.
27
Un tie lielie kungi atnesa oniksa akmeņus un ieliekamus akmeņus priekš efoda un krūšu glītuma,
28
Un dārgas zāles un eļļu lukturim un svaidāmai eļļai un saldi smaržīgas zāles priekš kvēpināšanas.
29
Ikviens vīrs un ikviena sieva, kam sirds bija labprātīga, ko pienest pie visa tā darba, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis darīt tā Izraēla bērni atnesa upuri Tam Kungam no laba prāta.
30
Tad Mozus sacīja uz Izraēla bērniem: redziet, Tas Kungs pie vārda saucis Becaleēli, Ūrus, Kūra dēla, dēlu, no Jūda cilts.
31
Un Dieva Gars to ir pildījis ar gudrību, prātu un samanību pie visāda darba,
32
Izdomāt gudrus darbus un strādāt iekš zelta un iekš sudraba un iekš vara
33
Un iekš dārgu akmeņu griešanas, ka tos var ielikt, un iekš koku izgriešanas, uz visāda izrotāta roku darba strādāšanu.
34
Viņš tam arī sirdī devis mācīt, tam un Aāliabam, Aķizamaka dēlam, no Dana cilts.
35
Viņš tos ar sirds gudrību ir pildījis, ka tie var darīt visādu amatnieka un audēja un rakstītāja darbu iekš ziluma un iekš purpura un karmezīna un iekš smalkām dzijām, ir vēvera (audēja) darbu, ka tie var darīt visādu darbu un izdomāt gudras lietas.
Izceļošana 35:1
Izceļošana 35:2
Izceļošana 35:3
Izceļošana 35:4
Izceļošana 35:5
Izceļošana 35:6
Izceļošana 35:7
Izceļošana 35:8
Izceļošana 35:9
Izceļošana 35:10
Izceļošana 35:11
Izceļošana 35:12
Izceļošana 35:13
Izceļošana 35:14
Izceļošana 35:15
Izceļošana 35:16
Izceļošana 35:17
Izceļošana 35:18
Izceļošana 35:19
Izceļošana 35:20
Izceļošana 35:21
Izceļošana 35:22
Izceļošana 35:23
Izceļošana 35:24
Izceļošana 35:25
Izceļošana 35:26
Izceļošana 35:27
Izceļošana 35:28
Izceļošana 35:29
Izceļošana 35:30
Izceļošana 35:31
Izceļošana 35:32
Izceļošana 35:33
Izceļošana 35:34
Izceļošana 35:35
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40