Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 32
1
Kad nu tie ļaudis redzēja, ka Mozus kavējās nokāpt no kalna, tad tie sapulcējās pie Ārona un uz to sacīja: celies, taisi mums dievu, kas iet mūsu priekšā; jo šim Mozum, šim vīram, kas mūs izvedis no Ēģiptes zemes, mēs nezinām, kas viņam noticis.
2
Tad Ārons uz tiem sacīja: noplēšat tās zelta ausu sprādzes, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs, un atnesiet tās pie manis.
3
Tad visi ļaudis noplēsa tās zelta ausu sprādzes, kas bija viņu ausīs, un tās atnesa pie Ārona.
4
Un viņš tās ņēma no viņu rokām un zīmēja ar rakstāmo un no tām lēja teļu; tad tie sacīja: šis ir tavs dievs, Izraēl, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.
5
Kad Ārons to redzēja, tad viņš priekš tā uztaisīja altāri, un Ārons izsauca un sacīja: rītā ir Tā Kunga svētki.
6
Un tie cēlās otrā rītā agri un upurēja dedzināmos upurus un atnesa pateicības upurus, un tie ļaudis apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties.
7
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: ej, kāp zemē! Jo tavi ļaudis, ko tu esi izvedis no Ēģiptes zemes, ir apgrēkojušies.
8
Tie drīz atkāpušies no tā ceļa, ko es tiem biju pavēlējis; tie sev lējuši teļu un to pielūguši un tam ir upurējuši un sacījuši: šis ir tavs dievs, Izraēl, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.
9
Vēl Tas Kungs sacīja uz Mozu: es šos ļaudis esmu raudzījis, un redzi, tie ir pārgalvīgi ļaudis.
10
Un nu laid mani, ka mana dusmība pret tiem iedegās un tos aprij, tad es tevi darīšu par lielu tautu.
11
Bet Mozus lūdza To Kungu, savu Dievu, un sacīja: ak Kungs! Kāpēc tava dusmība iedegusies par taviem ļaudīm, ko tu no Ēģiptes zemes esi izvedis ar lielu spēku un ar stipru roku?
12
Kāpēc Ēģiptiešiem būs runāt un sacīt: uz nelaimi viņš tos ir izvedis, ka viņš tos nokautu kalnos un izdeldētu no zemes virsas? Atgriezies no savas dusmības karstuma un lai tev ir žēl ļauna darīt saviem ļaudīm.
13
Piemini Ābraāmu, Īzaku un Izraēli, savus kalpus, kam tu pie sevis paša esi zvērējis un uz tiem runājis: es vairošu jūsu dzimumu kā debess zvaigznes, un visu šo zemi, par ko esmu runājis, es došu jūsu dzimumam par īpašumu mūžīgi.
14
Tad Tam Kungam bija žēl tā ļaunuma, par ko viņš bija runājis, to darīt saviem ļaudīm.
15
Un Mozus griezās atpakaļ un nokāpa no kalna ar tiem diviem liecības galdiņiem savā rokā; tie galdiņi bija abējās pusēs aprakstīti; vienā un otrā pusē tie bija aprakstīti.
16
Un tie galdiņi bija Dieva darbs, un tas raksts bija Dieva raksts, iegriezts tanīs galdiņos.
17
Kad nu Jozuūs to ļaužu balsi dzirdēja un to troksni, tad viņš sacīja uz Mozu: tur ir kara troksnis lēģerī.
18
Bet tas sacīja: tā nav brēkšanas balss ne no uzvarētāja, ne no uzvarētā, es dzirdu gavilēšanas balsi.
19
Un kad viņš tuvu nāca pie lēģera un redzēja to teļu un to diešanu, tad Mozus dusmas iedegās un viņš meta tos galdiņus no savām rokām un tos sasita apakšā pie kalna.
20
Un viņš ņēma to teļu, ko tie bija taisījuši, un to sadedzināja ar uguni un to sagrūda, kamēr tas tapa smalks, un to izkaisīja pa ūdens virsu un ar to dzirdināja Izraēla bērnus.
21
Un Mozus sacīja uz Āronu: ko šie ļaudis tev darījuši, ka tu tādu lielu grēku pār tiem esi vedis?
22
Tad Ārons sacīja: lai mana Kunga dusmas neiedegās; tu pazīsti tos ļaudis, ka tie ir ļauni.
23
Tie uz mani sacīja: taisi mums dievu, kas mums iet priekšā; jo šim Mozum, šim vīram, kas mūs izvedis no Ēģiptes zemes, mēs nezinām, kas tam ir noticis.
24
Un es uz tiem sacīju: kam ir zelts, tas lai to noplēš. Un tie man to deva un es to iemetu ugunī; no tā kļuva tas teļš.
25
Kad nu Mozus redzēja, ka tie ļaudis bija palaidušies, jo Ārons tos bija palaidis, par kaunu viņu pretinieku priekšā,
26
Tad Mozus nostājās lēģera vārtos un sacīja: kas Tam Kungam pieder, tas lai nāk pie manis! Tad pie viņa sapulcējās visi Levja dēli.
27
Un viņš uz tiem sacīja: tā saka Tas Kungs, Izraēla Dievs: joziet ikviens savu zobenu ap saviem gurniem un ejat šurp un turp no vieniem lēģera vārtiem līdz otriem, un nokaujat ikviens savu brāli un ikviens savu draugu un ikviens savu tuvāko.
28
Un Levja dēli darīja pēc Mozus vārda, un tai dienā krita no tiem ļaudīm kādi trīs tūkstoši vīri.
29
Tad Mozus sacīja: pildāt šodien savas rokas Tam Kungam, jo ikviens ir bijis pret savu dēlu un pret savu brāli, ka šodien uz jums top likta svētība.
30
Otru rītu Mozus sacīja uz tiem ļaudīm: jūs esat apgrēkojušies ar lieliem grēkiem, un nu es kāpšu augšām pie Tā Kunga, vai es varēšu jūsu grēkus salīdzināt.
31
Tad Mozus griezās atpakaļ pie Tā Kunga un sacīja: ak, šie ļaudis ir darījuši lielus grēkus un sev taisījuši zelta dievu.
32
Nu tad, piedod tiem viņu grēkus; bet ja ne, tad izdeldē labāk mani no tavas grāmatas, ko tu esi rakstījis.
33
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: kas pret mani apgrēkojies, to es izdeldēšu no savas grāmatas.
34
Tad nu ej, vadi tos ļaudis, kurp es tev esmu sacījis. Redzi, mans eņģelis ies tavā priekšā, - tomēr savā piemeklēšanas dienā es pie tiem piemeklēšu viņu grēkus.
35
Tā Tas Kungs sita tos ļaudis, tāpēc ka tie bija taisījuši to teļu, ko Ārons bija taisījis.
Izceļošana 32:1
Izceļošana 32:2
Izceļošana 32:3
Izceļošana 32:4
Izceļošana 32:5
Izceļošana 32:6
Izceļošana 32:7
Izceļošana 32:8
Izceļošana 32:9
Izceļošana 32:10
Izceļošana 32:11
Izceļošana 32:12
Izceļošana 32:13
Izceļošana 32:14
Izceļošana 32:15
Izceļošana 32:16
Izceļošana 32:17
Izceļošana 32:18
Izceļošana 32:19
Izceļošana 32:20
Izceļošana 32:21
Izceļošana 32:22
Izceļošana 32:23
Izceļošana 32:24
Izceļošana 32:25
Izceļošana 32:26
Izceļošana 32:27
Izceļošana 32:28
Izceļošana 32:29
Izceļošana 32:30
Izceļošana 32:31
Izceļošana 32:32
Izceļošana 32:33
Izceļošana 32:34
Izceļošana 32:35
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40