Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 3
1
Un Mozus ganīja Jetrus, sava tēvoča, Midijanas priestera, avis un dzina tās avis aiz tuksneša un nāca pie Dieva kalna Orebā.
2
Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš skatījās un redzi, tas ērkšķu krūms dega ar uguni, bet tas ērkšķu krūms nesadega.
3
Tad Mozus sacīja: es jel noiešu un apraudzīšu šo lielo parādīšanu, kādēļ tas ērkšķu krūms nesadeg.
4
Un Tas Kungs redzēja, ka tas gāja lūkot, un Dievs sauca uz to no tā ērkšķu krūma un sacīja: Mozu! Mozu! Un tas sacīja: redzi, še es esmu.
5
Un viņš sacīja: nenāc klāt, novelc savas kurpes no kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme.
6
Un viņš sacīja: es esmu tava tēva Dievs, Ābraāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo tas bijās Dievu uzlūkot.
7
Un Tas Kungs sacīja: es tiešām esmu redzējis savu ļaužu bēdas, kas ir Ēģiptes zemē un esmu dzirdējis viņu brēkšanu par saviem dzinējiem, jo viņu sāpes es esmu ņēmis vērā.
8
Tādēļ es esmu nolaidies, tos izpestīt no Ēģiptiešu rokas un tos izvest no šās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz Kanaāniešu, Etiešu, Amoriešu, Vereziešu, Eviešu un Jebusiešu vietu.
9
Un nu redzi, Izraēla bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es arī esmu redzējis to spaidīšanu, ar ko Ēģiptieši tos spaida.
10
Tad nu ej, es tevi sūtīšu pie Varaūs, un izvedi manus ļaudis, Izraēla bērnus, no Ēģiptes zemes.
11
Tad Mozus sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man būs iet pie Varaūs un izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes?
12
Un viņš sacīja: es būšu ar tevi: un šī būs tev tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis: kad tu tos ļaudis no Ēģiptes zemes būsi izvedis, tad jūs Dievam kalposiet uz šī kalna.
13
Un Mozus sacīja uz Dievu: redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un uz tiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, un tie uz mani saka, kāds ir viņa vārds? Ko man tiem būs sacīt?
14
Tad Dievs sacīja uz Mozu: Es Esmu, Kas Es Esmu. Un viņš sacīja: tā tev būs sacīt Izraēla bērniem: Es Esmu, tas mani pie jums ir sūtījis.
15
Un Dievs vēl sacīja Mozum: tā tev būs sacīt Izraēla bērniem: Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābraāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs, mani pie jums ir sūtījis; šis ir mans vārds mūžīgi, un šī ir mana piemiņa uz bērnu bērniem.
16
Ej un sapulcini Izraēla vecajus un saki tiem: Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, man ir parādījies, Ābraāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, un sacījis: Es esmu nācis jūs raudzīt un to, kas jums darīts Ēģiptes zemē.
17
Un es esmu sacījis: es jūs izvedīšu no Ēģiptiešu spaidīšanas uz Kanaāniešu, Etiešu, Amoriešu, Vereziešu, Eviešu un Jebusiešu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek.
18
Un kad tie klausīs tavai balsij, tad tev ar Izraēla vecajiem būs iet pie Ēģiptes ķēniņa un uz to sacīt: Tas Kungs, tas Ebreju Dievs, mūs ir sastapis. Un nu lai ejam treju dienu gājumu tuksnesī, upurēt Tam Kungam, savam Dievam.
19
Bet es zinu, ka Ēģiptes ķēniņš jums neļaus iet, ir ne caur stipru roku.
20
Tad es izstiepšu savu roku un sitīšu Ēģiptes zemi ar visiem saviem brīnumiem, ko es viņas vidū darīšu; tad viņš jūs atlaidīs.
21
Un es tiem ļaudīm došu žēlastību Ēģiptiešu priekšā, un kad jūs iziesiet, tad jūs neiziesiet tukši.
22
Bet ikvienai sievai no savas kaimiņienes un no tās, kas dzīvo viņas namā, būs prasīt zelta un sudraba traukus un drēbes, tos jums būs likt uz saviem dēliem un savām meitām un Ēģiptiešiem atņemt.
Izceļošana 3:1
Izceļošana 3:2
Izceļošana 3:3
Izceļošana 3:4
Izceļošana 3:5
Izceļošana 3:6
Izceļošana 3:7
Izceļošana 3:8
Izceļošana 3:9
Izceļošana 3:10
Izceļošana 3:11
Izceļošana 3:12
Izceļošana 3:13
Izceļošana 3:14
Izceļošana 3:15
Izceļošana 3:16
Izceļošana 3:17
Izceļošana 3:18
Izceļošana 3:19
Izceļošana 3:20
Izceļošana 3:21
Izceļošana 3:22
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40