A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 31
Un Mozus ganīja Jetrus, sava tēvoča, Midijanas priestera, avis un dzina tās avis aiz tuksneša un nāca pie Dieva kalna Orebā.
2
Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš skatījās un redzi, tas ērkšķu krūms dega ar uguni, bet tas ērkšķu krūms nesadega.
3
Tad Mozus sacīja: es jel noiešu un apraudzīšu šo lielo parādīšanu, kādēļ tas ērkšķu krūms nesadeg.
4
Un Tas Kungs redzēja, ka tas gāja lūkot, un Dievs sauca uz to no tā ērkšķu krūma un sacīja: Mozu! Mozu! Un tas sacīja: redzi, še es esmu.
5
Un viņš sacīja: nenāc klāt, novelc savas kurpes no kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme.
6
Un viņš sacīja: es esmu tava tēva Dievs, Ābraāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mozus aizklāja savu vaigu, jo tas bijās Dievu uzlūkot.
7
Un Tas Kungs sacīja: es tiešām esmu redzējis savu ļaužu bēdas, kas ir Ēģiptes zemē un esmu dzirdējis viņu brēkšanu par saviem dzinējiem, jo viņu sāpes es esmu ņēmis vērā.
8
Tādēļ es esmu nolaidies, tos izpestīt no Ēģiptiešu rokas un tos izvest no šās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz Kanaāniešu, Etiešu, Amoriešu, Vereziešu, Eviešu un Jebusiešu vietu.
9
Un nu redzi, Izraēla bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es arī esmu redzējis to spaidīšanu, ar ko Ēģiptieši tos spaida.
10
Tad nu ej, es tevi sūtīšu pie Varaūs, un izvedi manus ļaudis, Izraēla bērnus, no Ēģiptes zemes.
11
Tad Mozus sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man būs iet pie Varaūs un izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes?
12
Un viņš sacīja: es būšu ar tevi: un šī būs tev tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis: kad tu tos ļaudis no Ēģiptes zemes būsi izvedis, tad jūs Dievam kalposiet uz šī kalna.
13
Un Mozus sacīja uz Dievu: redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un uz tiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, un tie uz mani saka, kāds ir viņa vārds? Ko man tiem būs sacīt?
14
Tad Dievs sacīja uz Mozu: Es Esmu, Kas Es Esmu. Un viņš sacīja: tā tev būs sacīt Izraēla bērniem: Es Esmu, tas mani pie jums ir sūtījis.
15
Un Dievs vēl sacīja Mozum: tā tev būs sacīt Izraēla bērniem: Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābraāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs, mani pie jums ir sūtījis; šis ir mans vārds mūžīgi, un šī ir mana piemiņa uz bērnu bērniem.
16
Ej un sapulcini Izraēla vecajus un saki tiem: Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, man ir parādījies, Ābraāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, un sacījis: Es esmu nācis jūs raudzīt un to, kas jums darīts Ēģiptes zemē.
17
Un es esmu sacījis: es jūs izvedīšu no Ēģiptiešu spaidīšanas uz Kanaāniešu, Etiešu, Amoriešu, Vereziešu, Eviešu un Jebusiešu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek.
18
Un kad tie klausīs tavai balsij, tad tev ar Izraēla vecajiem būs iet pie Ēģiptes ķēniņa un uz to sacīt: Tas Kungs, tas Ebreju Dievs, mūs ir sastapis. Un nu lai ejam treju dienu gājumu tuksnesī, upurēt Tam Kungam, savam Dievam.
19
Bet es zinu, ka Ēģiptes ķēniņš jums neļaus iet, ir ne caur stipru roku.
20
Tad es izstiepšu savu roku un sitīšu Ēģiptes zemi ar visiem saviem brīnumiem, ko es viņas vidū darīšu; tad viņš jūs atlaidīs.
21
Un es tiem ļaudīm došu žēlastību Ēģiptiešu priekšā, un kad jūs iziesiet, tad jūs neiziesiet tukši.
22
Bet ikvienai sievai no savas kaimiņienes un no tās, kas dzīvo viņas namā, būs prasīt zelta un sudraba traukus un drēbes, tos jums būs likt uz saviem dēliem un savām meitām un Ēģiptiešiem atņemt.Izceļošana 3:1

Izceļošana 3:2

Izceļošana 3:3

Izceļošana 3:4

Izceļošana 3:5

Izceļošana 3:6

Izceļošana 3:7

Izceļošana 3:8

Izceļošana 3:9

Izceļošana 3:10

Izceļošana 3:11

Izceļošana 3:12

Izceļošana 3:13

Izceļošana 3:14

Izceļošana 3:15

Izceļošana 3:16

Izceļošana 3:17

Izceļošana 3:18

Izceļošana 3:19

Izceļošana 3:20

Izceļošana 3:21

Izceļošana 3:22Izceļošana 1 / Wyj 1

Izceļošana 2 / Wyj 2

Izceļošana 3 / Wyj 3

Izceļošana 4 / Wyj 4

Izceļošana 5 / Wyj 5

Izceļošana 6 / Wyj 6

Izceļošana 7 / Wyj 7

Izceļošana 8 / Wyj 8

Izceļošana 9 / Wyj 9

Izceļošana 10 / Wyj 10

Izceļošana 11 / Wyj 11

Izceļošana 12 / Wyj 12

Izceļošana 13 / Wyj 13

Izceļošana 14 / Wyj 14

Izceļošana 15 / Wyj 15

Izceļošana 16 / Wyj 16

Izceļošana 17 / Wyj 17

Izceļošana 18 / Wyj 18

Izceļošana 19 / Wyj 19

Izceļošana 20 / Wyj 20

Izceļošana 21 / Wyj 21

Izceļošana 22 / Wyj 22

Izceļošana 23 / Wyj 23

Izceļošana 24 / Wyj 24

Izceļošana 25 / Wyj 25

Izceļošana 26 / Wyj 26

Izceļošana 27 / Wyj 27

Izceļošana 28 / Wyj 28

Izceļošana 29 / Wyj 29

Izceļošana 30 / Wyj 30

Izceļošana 31 / Wyj 31

Izceļošana 32 / Wyj 32

Izceļošana 33 / Wyj 33

Izceļošana 34 / Wyj 34

Izceļošana 35 / Wyj 35

Izceļošana 36 / Wyj 36

Izceļošana 37 / Wyj 37

Izceļošana 38 / Wyj 38

Izceļošana 39 / Wyj 39

Izceļošana 40 / Wyj 40