A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 241
Un tad viņš sacīja uz Mozu: uzkāp pie Tā Kunga, tu un Ārons, Nadabs un Abijus un tie septiņdesmit Izraēla vecaji, un pielūdziet no tālienes.
2
Un lai Mozus viens pats nāk pie Tā Kunga, bet viņi lai nenāk, un tie ļaudis lai neuzkāpj līdz ar viņu.
3
Un kad nu Mozus nāca un tiem ļaudīm teica visus Tā Kunga vārdus un visas tiesas, tad visi ļaudis atbildēja vienā balsī un sacīja: visus šos vārdus, ko Tas Kungs runājis, mēs darīsim.
4
Un Mozus uzrakstīja visas Tā Kunga runas un cēlās agri no rīta un uztaisīja altāri lejā pie paša kalna un divpadsmit stabus pēc tām divpadsmit Izraēla ciltīm.
5
Un viņš sūtīja Izraēla bērnu jaunekļus, ka tie upurētu dedzināmos upurus, un upurētu pateicības upurus Tam Kungam no vēršiem.
6
Un Mozus ņēma pusi no tām asinīm un lika to bļodās, un pusi no tām asinīm viņš slacīja pār altāri.
7
Un viņš ņēma to derības grāmatu un to lasīja priekš ļaužu ausīm, un tie sacīja: visu, ko Tas Kungs ir runājis, to mēs darīsim un klausīsim.
8
Tad Mozus ņēma tās asinis un slacīja pār tiem ļaudīm un sacīja: redzi, šīs ir tās derības asinis, ko Tas Kungs ar jums ir derējis uz visiem šiem vārdiem.
9
Tad Mozus un Ārons kāpa augšām, ir Nadabs un Abijus un septiņdesmit no Izraēla vecajiem.
10
Un tie redzēja Izraēla Dievu un apakš viņa kājām it kā darījumu no safīra akmeņiem, skaidru kā pašas debesis.
11
Bet viņš neizstiepa savu roku pret Izraēla bērnu priekšniekiem, un tie redzēja Dievu un ēda un dzēra.
12
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu. Nāc augšām pie manis kalnā un esi tur, un es tev došu akmens galdiņus un to bauslību un likumu, ko es esmu rakstījis, viņus mācīt.
13
Tad Mozus pacēlās ar savu kalpu Jozuū, un kāpa uz to Dieva kalnu.
14
Bet uz tiem vecajiem viņš sacīja: gaidiet mūs šeitan, kamēr mēs pie jums atpakaļ nāksim; un redzi, Ārons un Urs ir pie jums - kam kāda lieta, lai nāk pie tiem.
15
Kad nu Mozus bija uzkāpis kalnā, tad padebesis apsedza kalnu.
16
Un Tā Kunga godība mita uz Sinaī kalna, un padebesis viņu apsedza sešas dienas, un septītā dienā viņš sauca Mozu tai padebesī.
17
Un Tā Kunga godība parādījās it kā rijoša uguns kalna galā priekš Izraēla bērnu acīm.
18
Un Mozus iegāja padebeša vidū, kad bija uzkāpis kalnā, un palika kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.Izceļošana 24:1

Izceļošana 24:2

Izceļošana 24:3

Izceļošana 24:4

Izceļošana 24:5

Izceļošana 24:6

Izceļošana 24:7

Izceļošana 24:8

Izceļošana 24:9

Izceļošana 24:10

Izceļošana 24:11

Izceļošana 24:12

Izceļošana 24:13

Izceļošana 24:14

Izceļošana 24:15

Izceļošana 24:16

Izceļošana 24:17

Izceļošana 24:18Izceļošana 1 / Izc 1

Izceļošana 2 / Izc 2

Izceļošana 3 / Izc 3

Izceļošana 4 / Izc 4

Izceļošana 5 / Izc 5

Izceļošana 6 / Izc 6

Izceļošana 7 / Izc 7

Izceļošana 8 / Izc 8

Izceļošana 9 / Izc 9

Izceļošana 10 / Izc 10

Izceļošana 11 / Izc 11

Izceļošana 12 / Izc 12

Izceļošana 13 / Izc 13

Izceļošana 14 / Izc 14

Izceļošana 15 / Izc 15

Izceļošana 16 / Izc 16

Izceļošana 17 / Izc 17

Izceļošana 18 / Izc 18

Izceļošana 19 / Izc 19

Izceļošana 20 / Izc 20

Izceļošana 21 / Izc 21

Izceļošana 22 / Izc 22

Izceļošana 23 / Izc 23

Izceļošana 24 / Izc 24

Izceļošana 25 / Izc 25

Izceļošana 26 / Izc 26

Izceļošana 27 / Izc 27

Izceļošana 28 / Izc 28

Izceļošana 29 / Izc 29

Izceļošana 30 / Izc 30

Izceļošana 31 / Izc 31

Izceļošana 32 / Izc 32

Izceļošana 33 / Izc 33

Izceļošana 34 / Izc 34

Izceļošana 35 / Izc 35

Izceļošana 36 / Izc 36

Izceļošana 37 / Izc 37

Izceļošana 38 / Izc 38

Izceļošana 39 / Izc 39

Izceļošana 40 / Izc 40