Latvijas Bībele 1685
A A A A A

Izceļošana 24

1

  Un tad viņš sacīja uz Mozu: uzkāp pie Tā Kunga, tu un Ārons, Nadabs un Abijus un tie septiņdesmit Izraēla vecaji, un pielūdziet no tālienes.

2

  Un lai Mozus viens pats nāk pie Tā Kunga, bet viņi lai nenāk, un tie ļaudis lai neuzkāpj līdz ar viņu.

3

  Un kad nu Mozus nāca un tiem ļaudīm teica visus Tā Kunga vārdus un visas tiesas, tad visi ļaudis atbildēja vienā balsī un sacīja: visus šos vārdus, ko Tas Kungs runājis, mēs darīsim.

4

  Un Mozus uzrakstīja visas Tā Kunga runas un cēlās agri no rīta un uztaisīja altāri lejā pie paša kalna un divpadsmit stabus pēc tām divpadsmit Izraēla ciltīm.

5

  Un viņš sūtīja Izraēla bērnu jaunekļus, ka tie upurētu dedzināmos upurus, un upurētu pateicības upurus Tam Kungam no vēršiem.

6

  Un Mozus ņēma pusi no tām asinīm un lika to bļodās, un pusi no tām asinīm viņš slacīja pār altāri.

7

  Un viņš ņēma to derības grāmatu un to lasīja priekš ļaužu ausīm, un tie sacīja: visu, ko Tas Kungs ir runājis, to mēs darīsim un klausīsim.

8

  Tad Mozus ņēma tās asinis un slacīja pār tiem ļaudīm un sacīja: redzi, šīs ir tās derības asinis, ko Tas Kungs ar jums ir derējis uz visiem šiem vārdiem.

9

  Tad Mozus un Ārons kāpa augšām, ir Nadabs un Abijus un septiņdesmit no Izraēla vecajiem.

10

  Un tie redzēja Izraēla Dievu un apakš viņa kājām it kā darījumu no safīra akmeņiem, skaidru kā pašas debesis.

11

  Bet viņš neizstiepa savu roku pret Izraēla bērnu priekšniekiem, un tie redzēja Dievu un ēda un dzēra.

12

  Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu. Nāc augšām pie manis kalnā un esi tur, un es tev došu akmens galdiņus un to bauslību un likumu, ko es esmu rakstījis, viņus mācīt.

13

  Tad Mozus pacēlās ar savu kalpu Jozuū, un kāpa uz to Dieva kalnu.

14

  Bet uz tiem vecajiem viņš sacīja: gaidiet mūs šeitan, kamēr mēs pie jums atpakaļ nāksim; un redzi, Ārons un Urs ir pie jums - kam kāda lieta, lai nāk pie tiem.

15

  Kad nu Mozus bija uzkāpis kalnā, tad padebesis apsedza kalnu.

16

  Un Tā Kunga godība mita uz Sinaī kalna, un padebesis viņu apsedza sešas dienas, un septītā dienā viņš sauca Mozu tai padebesī.

17

  Un Tā Kunga godība parādījās it kā rijoša uguns kalna galā priekš Izraēla bērnu acīm.

18

  Un Mozus iegāja padebeša vidū, kad bija uzkāpis kalnā, un palika kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685