Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 23
1
Tev nebūs nepatiesu slavu izpaust; un nebiedrojies ar bezdievīgo, palikdams par viltīgu liecinieku.
2
Tev nebūs turēties pie lielā pulka, ļaunu darīt, un ķildās neliecini lielajam pulkam pa prātam, tiesu pārgrozot.
3
Arī nabagu tev nebūs aizstāvēt, kad tam netaisnas ķildas.
4
Kad tu sava ienaidnieka vērsi vai ēzeli sastopi maldamies, tad tev tūdaļ viņam to būs vest atpakaļ.
5
Ja tu sava naidnieka ēzeli redzi apakš nastas guļam, tad nepamet viņu tādu, bet palīdzi atraisīt.
6
Tev nebūs pārgrozīt sava nabaga tiesu, kad tam jātiesājas.
7
Atraujies no nepatiesas liecības; nenoziedzīgo un taisno tev nebūs nokaut, jo es netaisnošu bezdievīgo.
8
Tev nebūs dāvanas ņemt, jo dāvanas apstulbo acis un pārgroza taisnu ļaužu lietas.
9
Tev arī nebūs svešinieku nospaidīt, jo jūs zināt, kā svešiniekam ap sirdi, tāpēc ka jūs arī esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē.
10
Sešus gadus tev būs apsēt savu zemi un sakrāt viņas augļus.
11
Bet septītā tev to būs pamest un atstāt, ka tavu ļaužu nabagi var ēst, un zvēri atlikumu var ēst; tāpat tev būs darīt ar savu vīna dārzu un ar savu eļļas koku.
12
Sešas dienas tev būs darīt savu darbu, bet septītā dienā tev būs dusēt, lai tavs vērsis un tavs ēzelis dus un tavas kalpones dēls un tavs svešinieks atspirgst.
13
Visu, ko es jums esmu sacījis, jums būs turēt, un citu dievu vārdu nepieminēt; to no jūsu mutes nebūs dzirdēt.
14
Trīs reiz' gadskārtā tev man būs svētkus turēt.
15
Neraudzētās maizes svētkus tev būs turēt un septiņas dienas ēst neraudzētu maizi, it kā es tev esmu pavēlējis, noliktā laikā, Abiba mēnesī, jo tanī tu esi izgājis no Ēģiptes zemes; bet nenāciet tukši mana vaiga priekšā.
16
Un pļaušanas svētkus, par sava darba pirmajiem augļiem, ko tu uz tīrumu esi sējis, un savākšanas svētkus ap gada galu, kad tu esi savācis sava darba augļus no tīruma.
17
Trīs reiz' gadskārtā visiem vīriešiem būs rādīties Tā Kunga vaiga priekšā.
18
Tev nebūs mana upura asinis upurēt kopā ar raudzētu maizi, un tie tauki no maniem svētkiem lai nepaliek pa nakti līdz rītam.
19
Pirmajus no tavas zemes pirmiem augļiem tev būs nest Tā Kunga, sava Dieva, namā. Tev āzīti nebūs vārīt viņa mātes pienā.
20
Redzi, es sūtu eņģeli tavā priekšā, tevi sargāt uz šī ceļa un tevi novest tai vietā, ko es esmu sataisījis.
21
Sargies priekš viņa un klausi viņa balsij un neapkaitini viņu, jo viņš jūsu pārkāpšanas nepiedos, jo mans vārds ir iekš viņa.
22
Bet ja tu viņa balsij klausīdams klausīsi un darīsi visu, ko es runāšu, tad es būšu tavu ienaidnieku ienaidnieks un tavu pretinieku pretinieks.
23
Jo mans eņģelis ies tavā priekšā un tevi ievedīs pie Amoriešiem un Etiešiem un Vereziešiem un Kanaāniešiem, Eviešiem un Jebuziešiem, un es viņus izdeldēšu.
24
Tev nebūs mesties zemē priekš viņu elku dieviem, nedz viņiem kalpot, tev arī nebūs darīt pēc viņu darbiem, bet postīt un sadauzīt viņu uzceltos dievekļus.
25
Un jums būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni, un es noņemšu visu vājību no tava vidus.
26
Nevienas(sievas) nebūs, kas nelaikā izmet dzimumu, nedz kādas neauglīgas tavā zemē; es piepildīšu tava mūža dienas.
27
Es sūtīšu savas briesmas tavā priekšā, es izbiedēšu visus tos ļaudis, pie kuriem tu nāksi, un darīšu, ka visiem taviem ienaidniekiem būs bēgt tavā priekšā.
28
Un es sūtīšu dundurus tavā priekšā, tie izdzīs tavā priekšā Eviešus, Kanaāniešus un Etiešus.
29
Es tos neizdzīšu vienā gadā no tavas priekšas, ka zeme netop postā, un zemes zvēri pār tevi nevairojās.
30
30, Es pamazām tos izdzīšu tavā priekšā, tiekams tu pieaugsi un to zemi varēsi turēt.
31
Un es likšu tavas robežas no niedru jūras līdz Vīlistu jūrai, un no tuksneša līdz tai upei, jo es tās zemes iedzīvotājus došu jūsu rokās, ka jūs tos izdzenat savā priekšā.
32
Jums nebūs ne kādu derību derēt nedz ar viņiem, nedz ar viņu dieviem.
33
Tiem nebūs dzīvot tavā zemē, lai tie tevi neapgrēcina pret mani, jo tas tev paliks par slazda valgu, ja tu kalposi viņu dieviem.
Izceļošana 23:1
Izceļošana 23:2
Izceļošana 23:3
Izceļošana 23:4
Izceļošana 23:5
Izceļošana 23:6
Izceļošana 23:7
Izceļošana 23:8
Izceļošana 23:9
Izceļošana 23:10
Izceļošana 23:11
Izceļošana 23:12
Izceļošana 23:13
Izceļošana 23:14
Izceļošana 23:15
Izceļošana 23:16
Izceļošana 23:17
Izceļošana 23:18
Izceļošana 23:19
Izceļošana 23:20
Izceļošana 23:21
Izceļošana 23:22
Izceļošana 23:23
Izceļošana 23:24
Izceļošana 23:25
Izceļošana 23:26
Izceļošana 23:27
Izceļošana 23:28
Izceļošana 23:29
Izceļošana 23:30
Izceļošana 23:31
Izceļošana 23:32
Izceļošana 23:33
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40