A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 2

1
Un viens vīrs no Levja nama nogāja un apņēma Levja meitu.
2
Un tā sieva tapa grūta un dzemdēja dēlu. Kad nu tā redzēja viņu esam skaistu, tad tā viņu paslēpa trīs mēnešus.
3
Bet kad viņu vairs nevarēja paslēpt, tad tā ņēma priekš viņa niedru šķirstiņu un to aptraipīja ar piķi un sveķiem, ielika to bērnu tur iekšā, un to nolika niedrēs upmalā.
4
Un viņa māsa stāvēja no tālienes, nolūkot, kas tam notiktu.
5
Tad Varaūs meita nonāca upē mazgāties, un viņas jumpravas staigāja upes malā. Un viņa redzēja to šķirstu niedru vidū un sūtīja savu kalponi un lika to atnest.
6
Kad nu viņa to atvēra, tad tā redzēja to bērniņu, un raugi, tas puisēns raudāja, un viņa par to apžēlojās un sacīja: šis ir viens no tiem Ebreju bērniņiem.
7
Tad viņa māsa sacīja uz Varaūs meitu: vai man būs iet un tev aicināt zīdītāju no Ebreju sievām, kas tev to bērnu var zīdināt?
8
Un Varaūs meita uz to sacīja: ej! Un tā meitene nogāja un aicināja tā bērniņa māti.
9
Un Varaūs meita uz viņu sacīja: ņem šo bērniņu un zīdi man to, es tev došu tavu algu. Un tā sieva ņēma to bērniņu un to zīdīja.
10
Un kad tas bērniņš bija paaudzis, tad viņa to noveda pie Varaūs meitas, un tas viņai tapa par dēlu, un tā viņa vārdu nosauca Mozu (izvilktais), sacīdama: tāpēc, ka es to no ūdens esmu izvilkusi.
11
Un notika tanīs dienās, kad Mozus bija uzaudzis, tad viņš izgāja pie saviem brāļiem un apraudzīja viņu grūtumu un redzēja Ēģiptiešu vīru sitam vienu Ebreju vīru, vienu no viņa brāļiem.
12
Un viņš skatījās šurp un turp un redzēdams, ka tur neviena nebija, viņš to Ēģiptieti nosita un to apslēpa smiltīs.
13
Un viņš izgāja otrā dienā un redzi, divi Ebreju vīri bārās; un viņš sacīja uz to vainīgo: kāpēc tu siti savu tuvāko?
14
Tad tas sacīja: kas tevi mums licis par virsnieku jeb soģi? Vai tu tā saki, mani arīdzan gribēdams nokaut, kā tu to Ēģiptieti esi nokāvis? Tad Mozus bijās un sacīja: patiesi šī lieta ir tapusi zināma.
15
Kad nu Varaūs šo lietu dzirdēja, tad viņš meklēja Mozu nokaut, un Mozus bēga no Varaūs un mita Midijanas zemē un apmetās pie vienas akas.
16
Un Midijanas priesterim bija septiņas meitas; tās nāca smelt un pildīja ūdens siles, dzirdināt sava tēva avis.
17
Bet tie gani nāca un tās nodzina, un Mozus cēlās tām palīgā un dzirdināja viņu avis.
18
Un kad tās nāca pie sava tēva Reguēļa, tad viņš sacīja: kā tad jūs šodien tik drīz esat pārnākušas?
19
Tad tās sacīja: viens Ēģiptiešu vīrs mūs izglābis no to ganu rokas, un viņš mums arī smēlis un dzirdinājis mūsu avis.
20
Un tas sacīja uz savām meitām: kur tad viņš ir? Kāpēc jūs šo vīru tur esat atstājušas. Aicinājiet to, maizi ēst.
21
Un Mozum bija pa prātam, palikt pie tā vīra, un tas deva Mozum savu meitu Ciporu par sievu.
22
Tā viņam dzemdēja dēlu, un tas viņa vārdu nosauca Ģersomu (piemitējs), sacīdams: es esmu piemitējs svešā zemē.
23
Un ilgu laiku pēc tam Ēģiptes ķēniņš nomira un Izraēla bērni nopūtās un brēca par to kalpošanu, un viņu brēkšana par to kalpošanu uzkāpa pie Dieva.
24
Un Dievs dzirdēja viņu nopūtas, un pieminēja savu derību ar Ābraāmu, Īzaku un Jēkabu.
25
Un Dievs uzlūkoja Izraēla bērnus un Dievs ņēma to vērā.
Izceļošana 2:1
Izceļošana 2:2
Izceļošana 2:3
Izceļošana 2:4
Izceļošana 2:5
Izceļošana 2:6
Izceļošana 2:7
Izceļošana 2:8
Izceļošana 2:9
Izceļošana 2:10
Izceļošana 2:11
Izceļošana 2:12
Izceļošana 2:13
Izceļošana 2:14
Izceļošana 2:15
Izceļošana 2:16
Izceļošana 2:17
Izceļošana 2:18
Izceļošana 2:19
Izceļošana 2:20
Izceļošana 2:21
Izceļošana 2:22
Izceļošana 2:23
Izceļošana 2:24
Izceļošana 2:25
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40