A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 19

1
Trešā mēnesī pēc Izraēla bērnu iziešanas no Ēģiptes zemes, tanī laikā tie nonāca Sinaī tuksnesī.
2
Jo tie izgāja no Ravidim un nonāca Sinaī tuksnesī un apmeta lēģeri tuksnesī; tur Izraēls apmeta lēģeri pret to kalnu.
3
Un Mozus uzkāpa pie Dieva, un Tas Kungs sauca uz viņu no tā kalna un sacīja: tā tev būs sacīt uz Jēkaba namu un pasludināt Izraēla bērniem:
4
Jūs esat redzējuši, ko es Ēģiptiešiem esmu darījis, ka es jūs nesu uz ērgļu spārniem un jūs pie sevis vedu.
5
Un nu, ja jūs klausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs no visām tautām būsiet mans īpašums, jo man pieder visa pasaule.
6
Un jūs man būsiet priesteru ķēniņa valstība un svēta tauta. Šie ir tie vārdi, ko tev būs runāt uz Izraēla bērniem.
7
Un Mozus nāca un sasauca ļaužu vecajus un lika viņiem priekšā visus šos vārdus, ko Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
8
Tad visi ļaudis kopā atbildēja un sacīja: visu, ko Tas Kungs ir runājis, to mēs darīsim. Un Mozus nesa to ļaužu vārdus atkal pie Tā Kunga.
9
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: redzi, es nākšu pie tevis biezā padebesī, ka tie ļaudis dzird, mani ar tevi runājam, un ka tie arī tev tic mūžam. Un Mozus teica Tam Kungam to ļaužu vārdus.
10
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: ej pie tiem ļaudīm un svētī tos šodien un rītu, un lai tie mazgā savas drēbes.
11
Un lai tie ir gatavi uz trešo dienu; jo trešā dienā Tas Kungs nolaidīsies priekš visu ļaužu acīm uz Sinaī kalnu.
12
Un tev būs taisīt sētu ap tiem ļaudīm un sacīt: sargājaties, ka nekāpjat uz to kalnu un neaizskarat viņa galu; ikviens, kas to kalnu aizskars, tas mirdams mirs.
13
Nevienai rokai to nebūs aizskart, bet tam it tiešām ar akmeņiem būs tapt nomētātam vai nošautam; vai tas ir lops, vai cilvēks, tam nebūs dzīvot. Kad taure atskanēs, tad tiem būs kāpt uz to kalnu.
14
Tad Mozus nonāca no tā kalna pie tiem ļaudīm. Un viņš svētīja tos ļaudis, un tie mazgāja savas drēbes.
15
Un viņš sacīja uz tiem ļaudīm: esiet gatavi uz trešo dienu, neaiztiekat sievas.
16
Un notika trešā dienā, kad gaisma ausa, tad bija pērkoni un zibeņi un biezs padebesis virs tā kalna un varen stipras bazūnes skaņa, tā ka visi ļaudis iztrūcinājās, kas bija lēģerī.
17
Un Mozus tos ļaudis izveda no lēģera Dievam pretī, un tie nostājās apakšā pie tā kalna.
18
Un Sinaī kalns kūpeja, tāpēc ka Tas Kungs nonāca ar uguni, un viņa dūmi cēlās it kā krāsns dūmi, un viss kalns trīcēja ļoti.
19
Un bazūnes skaņa palika jo stipra, un Mozus runāja, un Dievs tam atbildēja caur vienu balsi.
20
Kad nu Tas Kungs bija nonācis uz Sinaī kalnu, uz kalna galu, tad Tas Kungs sauca Mozu uz kalna galu, un Mozus kāpa augšām.
21
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: nokāp un piekodini tiem ļaudīm, lai tie cauri nelaužas redzēt To Kungu, ka daudzi no tiem nekrīt.
22
Un tiem priesteriem, kas nāk pie Tā Kunga, būs svētīties, ka Tas Kungs tos nesatriec.
23
Tad Mozus sacīja uz To Kungu: tie ļaudis nevar kāpt uz Sinaī kalnu, jo tu mums esi piekodinājis sacīdams: dari sētu ap to kalnu un svētī to.
24
Tad Tas Kungs uz to sacīja: ej, kāp zemē. Tad tev un Āronam līdz ar tevi būs kāpt augšām, bet tiem priesteriem un tiem ļaudīm nebūs cauri lauzties uzkāpt pie Tā Kunga, ka viņš tos nesatriec.
25
Tad Mozus nokāpa pie tiem ļaudīm un tiem to sacīja.
Izceļošana 19:1
Izceļošana 19:2
Izceļošana 19:3
Izceļošana 19:4
Izceļošana 19:5
Izceļošana 19:6
Izceļošana 19:7
Izceļošana 19:8
Izceļošana 19:9
Izceļošana 19:10
Izceļošana 19:11
Izceļošana 19:12
Izceļošana 19:13
Izceļošana 19:14
Izceļošana 19:15
Izceļošana 19:16
Izceļošana 19:17
Izceļošana 19:18
Izceļošana 19:19
Izceļošana 19:20
Izceļošana 19:21
Izceļošana 19:22
Izceļošana 19:23
Izceļošana 19:24
Izceļošana 19:25
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40