A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Izceļošana 11

1

  Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: Vēl vienu mocību es vedīšu pār Varaū un pār Ēģiptes zemi; pēc tam viņš jūs atlaidīs no šejienes; kad viņš jūs pilnīgi atlaidīs, tad viņš dzītin jūs izdzīs no šejienes.

2

  Runā jel priekš to ļaužu ausīm, lai ikviens vīrs no sava tuvākā un ikviena sieva no savas tuvākās prasa sudraba traukus un zelta traukus.

3

  Un Tas Kungs tiem ļaudīm deva žēlastību Ēģiptiešu acis; un tas vīrs Mozus bija ļoti augsti turēts Ēģiptes zemē Varaūs kalpu acis un to ļaužu acīs.

4

  Un Mozus sacīja: tā Tas Kungs saka: ap pusnakti es iziešu pa Ēģiptes vidu.

5

  Un visiem pirmdzimušiem Ēģiptes zemē būs mirt, no Varaūs pirmdzimušā, kas sēž uz goda krēsla, līdz kalpones pirmdzimušam, kas ir aiz dzirnavām, un visiem lopu pirmdzimušiem.

6

  Un liela brēkšana būs Ēģiptes zemē, kāda nav bijusi un kāda vairs nebūs.

7

  Bet pie visiem Izraēla bērniem ne suns savu mēli nekustinās, no cilvēkiem līdz lopiem, lai jūs ziniet, ka Tas Kungs dara starpību starp Ēģiptiešiem un Izraēli.

8

  Tad visi šie tavi kalpi nonāks pie manis un klanīsies priekš manis un sacīs: izej, tu un visi ļaudis, kas tev ir padoti, un pēc tam es iziešu. Un viņš aizgāja no Varaūs bargās dusmās.

9

  Bet Tas Kungs sacīja uz Mozu: Varaūs jums neklausīs, lai daudz manu brīnumu notiek Ēģiptes zemē.

10

  Un Mozus un Ārons darīja visus šos brīnumus Varaūs priekšā; bet Tas Kungs lika Varaūs sirdij apcietināties, ka tas Izraēla bērnus neatlaida no savas zemes.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685