A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 1

1
Šie nu ir Izraēla bērnu vārdi, kas ar Jēkabu ir nākuši uz Ēģiptes zemi; ikviens nāca ar savu saimi:
2
Rūbens, Sīmeans, Levis un Jūda,
3
Īsašars, Zebulons un Benjamins,
4
Dans, Navtalus, Gads un Ašers.
5
Un visas dvēseles, kas nākušas no Jēkaba gurniem bija septiņdesmit; bet Jāzeps jau bija Ēģiptes zemē.
6
Kad nu Jāzeps bija nomiris un visi viņa brāļi un viss tas dzimums,
7
Tad Izraēla bērni augļojās un radās pa pulkiem un vairojās un tapa ļoti vareni, tā ka tā zeme ar tiem tapa piepildīta.
8
Un jauns ķēniņš cēlās pār Ēģiptes zemi, kas Jāzepu nepazina.
9
Tas sacīja uz saviem ļaudīm: Redzi, Izraēla bērnu tauta ir liela, un tie ir jo vareni nekā mēs.
10
Tad nu turēsimies gudri pret tiem, ka tie nevairojās, lai, kad karš ceļas, tie nedodās pie mūsu ienaidniekiem un nekaro pret mums un neaiziet no šīs zemes.
11
Tad tie pār viņiem iecēla darba uzraugus, ka viņus spiestu ar grūtiem darbiem, un tie Varaūm uztaisīja mantu pilis Pitom un Raēmzes.
12
Bet jo vairāk viņus spieda, jo vairāk tie vairojās un izplētās; un tiem palika bail no Izraēla bērniem.
13
Un Ēģiptieši kalpināja Izraēla bērnus nežēlīgi,
14
Un darīja dzīvību tiem rūgtu ar grūtiem darbiem pie māliem un ķieģeļiem un ar visādiem darbiem laukā, un ar visādiem darbiem, ar ko tie viņus nežēlīgi kalpināja.
15
Un Ēģiptes ķēniņš runāja uz Ebreju bērnu saņēmējām, (tās vienas vārds bija Zivra un tās otras Pua),
16
Un sacīja: kad jūs Ebreju sievām palīdzat pie dzemdēšanas, un tām uz krēsla sēžot redzat to esam dēlu, tad to nonāvējiet, bet ja ir meita, tad to atstājiet dzīvu.
17
Bet tās bērnu saņēmējas bijās Dievu un nedarīja, kā Ēģiptes ķēniņš tām bija sacījis, bet atstāja tos puisēnus dzīvus.
18
Tad Ēģiptes ķēniņš tās bērnu saņēmējas aicināja un uz tām sacīja: kādēļ jūs to esat darījušas un tos puisēnus atstājušas dzīvus?
19
Un tās bērnu saņēmējas sacīja uz Varaū: tādēļ ka Ebreju sievas nav kā Ēģiptiešu sievas; jo tās ir stipras; pirms bērnu saņēmēja pie tām atnāk, tās jau ir dzemdējušas.
20
Tāpēc Dievs tām bērnu saņēmējām darīja labu, un tie ļaudis vairojās un tapa vareni.
21
Un tāpēc ka tās bērnu saņēmējas Dievu bijās, viņš tām darīja namus.
22
Tad Varaūs pavēlēja visiem saviem ļaudīm un sacīja: jums visus dēlus, kas piedzimst, būs iemest upē, bet visas meitas atstāt dzīvas.
Izceļošana 1:1
Izceļošana 1:2
Izceļošana 1:3
Izceļošana 1:4
Izceļošana 1:5
Izceļošana 1:6
Izceļošana 1:7
Izceļošana 1:8
Izceļošana 1:9
Izceļošana 1:10
Izceļošana 1:11
Izceļošana 1:12
Izceļošana 1:13
Izceļošana 1:14
Izceļošana 1:15
Izceļošana 1:16
Izceļošana 1:17
Izceļošana 1:18
Izceļošana 1:19
Izceļošana 1:20
Izceļošana 1:21
Izceļošana 1:22
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40