A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 961
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam visa pasaule;
2
Dziediet Tam Kungam, teiciet viņa vārdu, sludinājiet dienu no dienas viņa pestīšanu.
3
Izteiciet pagānu starpā viņa godu, visu tautu starpā viņa brīnumus.
4
Jo Tas Kungs ir liels un ļoti teicams, viņš ir bijājams pār visiem dieviem.
5
Jo visi tautu dievi ir elki, bet Tas Kungs ir radījis debesis.
6
Augstība un godība ir viņa priekšā, spēks un glītums viņa svētā vietā.
7
Dodiet Tam Kungam, jūs ļaužu tautas, dodiet Tam Kungam godu un spēku.
8
Dodiet Tam Kungam viņa vārda godu, nesiet dāvanas un nāciet viņa pagalmos.
9
Pielūdziet To Kungu svētā glītumā, priekš viņa vaiga lai dreb visa pasaule.
10
Sakait starp tautām: Tas Kungs ir ķēniņš: tādēļ pasaule stāv stipra, ka nešaubās; viņš tiesās tos ļaudis ar taisnību.
11
Priecājies, debess, un līksmojies, zeme, jūra lai krāc un viss, kas tur iekšā.
12
Lauks lai priecājās ar visu, kas tur stāv, visi meža koki lai gavilē
13
Priekš Tā Kunga vaiga, jo viņš nāk, jo viņš nāk pasauli tiesāt. Zemes virsu viņš tiesās ar taisnību un tos ļaudis ar savu patiesību.