A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 89

1
Etana, Ezraka dēla, pamācība. Es dziedāšu no Tā Kunga žēlastības mūžīgi un darīšu zināmu viņa patiesību ar savu muti līdz radu radiem.
2
Jo es saku: mūžīga žēlastība uzcelta debesīs; tur tu piestiprini savu patiesību.
3
Es esmu derību derējis ar savu izredzēto, es Dāvidam, savam kalpam, esmu zvērējis.
4
Es apstiprināšu tavu dzimumu mūžīgi un uztaisīšu tavu goda krēslu līdz bērnu bērniem. (Zela.)
5
Par to debesis slavē, ak Kungs, tavus brīnumus, ir tavu patiesību tai svētā draudzē.
6
Jo kas ir debesīs Tam Kungam līdzīgs? Kas ir kā Tas Kungs starp Dieva bērniem?
7
Tas stiprais Dievs ir ļoti bijājams to svēto draudzē un bīstams pār visiem, kas ir ap viņu.
8
Kungs, Dievs Cebaot, kas ir tāds kā tu, tāds varens, ak Kungs! Un tava patiesība ir ap tevi.
9
Tu valdi pār grezno jūru; kad viņas viļņi ceļas, tad tu tos klusini.
10
Tu satrieci Rakabu kā nokautu, tu izkaisi savus ienaidniekus ar savu vareno elkoni.
11
Tev pieder debesis, ir zeme tev pieder; zemes virsu un viņas pilnumu tu esi radījis.
12
Ziemeli un dienasvidu tu esi radījis; Tābors un Ermons gavilē par tavu vārdu.
13
Tev ir spēcīgs elkonis, stipra ir tava roka un augsta tava labā roka.
14
Taisnība un tiesa ir tava valdības krēsla pamati, žēlastība un patiesība iet tavā priekšā.
15
Svētīgi tie ļaudis, kas māk gavilēt; ak Kungs, tie staigā tava vaiga gaišumā.
16
Par tavu vārdu tie priecājās vienmēr un caur tavu taisnību tie ir paaugstināti.
17
Jo tu esi viņu stipruma rota, un caur tavu labprātību tu mūsu ragu paaugstini.
18
Jo mūsu priekšturamās bruņas ir no Tā Kunga, un no Izraēla Svētā ir mūsu ķēniņš.
19
Citkārt tu runāji caur parādīšanu savam svētam un sacīji: Es esmu vienam varenam palīgu sniedzis, es esmu paaugstinājis vienu izredzētu no tiem ļaudīm.
20
Es Dāvidu, savu kalpu, esmu atradis, ar savu svēto eļļu es to esmu svaidījis.
21
Mana roka būs līdz ar to vienmēr, ir mans elkonis viņu spēcinās;
22
Ienaidnieks viņu nevajās un ļaundaris viņu nespaidīs.
23
Bet es satriekšu viņa pretiniekus viņa priekšā un sadauzīšu viņa ienaidniekus.
24
Un mana uzticība un žēlastība būs ar viņu, un viņa rags caur manu vārdu taps paaugstināts.
25
Un es viņa roku likšu līdz jūrai, un viņa labo roku līdz tām lielupēm.
26
Viņš mani piesauks: tu esi mans Tēvs, mans Dievs un manas pestīšanas patvērums.
27
Un es viņu iecelšu par to pirmdzimušo, par to visaugsto starp tiem ķēniņiem virs zemes.
28
Savu žēlastību es viņam turēšu mūžīgi, un mana derība ar viņu paliks pastāvīga.
29
Es viņam došu dzimumu mūžīgi un darīšu viņa goda krēslu kā debesu dienas.
30
Bet kad viņa bērni manu bauslību atstās un manās tiesās nestaigās;
31
Kad tie manus likumus sagānīs un manus baušļus neturēs;
32
Tad es viņu pārkāpumus piemeklēšu ar rīksti un viņu noziegumus ar sitieniem.
33
Bet savu žēlastību es no viņa neatraušu un savu patiesību es neaizliegšu.
34
Es savu derību nesagānīšu un, ko manas lūpas runājušas, to es nepārgrozīšu.
35
Vienu lietu pie savas svētības es esmu zvērējis: tiešām, es Dāvidam nemelošu.
36
Viņa dzimums būs mūžīgi, un viņa goda krēsls manā priekšā kā saule.
37
Viņš būs mūžīgi stiprs kā mēnesis un būs pastāvīgs, kā tas liecinieks padebešos. (Zela.)
38
Bet nu tu viņu esi atstūmis un atmetis, tu esi apskaities pret savu svaidīto.
39
Tu sava kalpa derību esi iznīcinājis, viņa kroni tu esi nometis zemē.
40
Tu esi salauzis visus viņa mūrus, viņa stiprās pilis tu esi licis drupās.
41
Visi, kas iet garām, viņu aplaupa; viņš saviem kaimiņiem ir palicis par apsmieklu.
42
Tu paaugstināji viņa spaidītāju labo roku, tu iepriecināji visus viņa ienaidniekus.
43
Arī viņa zobena asmeni tu esi atņēmis un neesi licis viņam pastāvēt karā.
44
Tu viņa glītumam licis mitēties un nogāzis zemē viņa goda krēslu.
45
Tu esi paīsinājis viņa jaunības dienas, tu viņu apsedzis ar kaunu. (Zela.)
46
Cik ilgi, ak Kungs, tu gribi pilnīgi apslēpties, un cik ilgi tava bardzība degs kā uguns?
47
Piemini, kāds ir mans mūžs, cik nīcīgus tu visus cilvēku bērnus esi radījis?
48
Kurš cilvēks dzīvo, kas nāvi neredzēs? Kas savu dvēseli izglābs no kapa varas? (Zela.)
49
Kungs, kur ir tava senējā žēlastība, ko tu savā uzticībā Dāvidam esi zvērējis?
50
Piemini, ak Kungs, savu kalpu kaunu, ko es savā sirdī nesu, no visām pasaules tautām,
51
Ka tavi ienaidnieki nievā, ak Kungs, ka tie nievā tava svaidītā pēdas.
52
Slavēts lai ir Tas Kungs mūžīgi! Āmen, Āmen.
Psalmi 89:1
Psalmi 89:2
Psalmi 89:3
Psalmi 89:4
Psalmi 89:5
Psalmi 89:6
Psalmi 89:7
Psalmi 89:8
Psalmi 89:9
Psalmi 89:10
Psalmi 89:11
Psalmi 89:12
Psalmi 89:13
Psalmi 89:14
Psalmi 89:15
Psalmi 89:16
Psalmi 89:17
Psalmi 89:18
Psalmi 89:19
Psalmi 89:20
Psalmi 89:21
Psalmi 89:22
Psalmi 89:23
Psalmi 89:24
Psalmi 89:25
Psalmi 89:26
Psalmi 89:27
Psalmi 89:28
Psalmi 89:29
Psalmi 89:30
Psalmi 89:31
Psalmi 89:32
Psalmi 89:33
Psalmi 89:34
Psalmi 89:35
Psalmi 89:36
Psalmi 89:37
Psalmi 89:38
Psalmi 89:39
Psalmi 89:40
Psalmi 89:41
Psalmi 89:42
Psalmi 89:43
Psalmi 89:44
Psalmi 89:45
Psalmi 89:46
Psalmi 89:47
Psalmi 89:48
Psalmi 89:49
Psalmi 89:50
Psalmi 89:51
Psalmi 89:52
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150