A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 891
Etana, Ezraka dēla, pamācība. Es dziedāšu no Tā Kunga žēlastības mūžīgi un darīšu zināmu viņa patiesību ar savu muti līdz radu radiem.
2
Jo es saku: mūžīga žēlastība uzcelta debesīs; tur tu piestiprini savu patiesību.
3
Es esmu derību derējis ar savu izredzēto, es Dāvidam, savam kalpam, esmu zvērējis.
4
Es apstiprināšu tavu dzimumu mūžīgi un uztaisīšu tavu goda krēslu līdz bērnu bērniem. (Zela.)
5
Par to debesis slavē, ak Kungs, tavus brīnumus, ir tavu patiesību tai svētā draudzē.
6
Jo kas ir debesīs Tam Kungam līdzīgs? Kas ir kā Tas Kungs starp Dieva bērniem?
7
Tas stiprais Dievs ir ļoti bijājams to svēto draudzē un bīstams pār visiem, kas ir ap viņu.
8
Kungs, Dievs Cebaot, kas ir tāds kā tu, tāds varens, ak Kungs! Un tava patiesība ir ap tevi.
9
Tu valdi pār grezno jūru; kad viņas viļņi ceļas, tad tu tos klusini.
10
Tu satrieci Rakabu kā nokautu, tu izkaisi savus ienaidniekus ar savu vareno elkoni.
11
Tev pieder debesis, ir zeme tev pieder; zemes virsu un viņas pilnumu tu esi radījis.
12
Ziemeli un dienasvidu tu esi radījis; Tābors un Ermons gavilē par tavu vārdu.
13
Tev ir spēcīgs elkonis, stipra ir tava roka un augsta tava labā roka.
14
Taisnība un tiesa ir tava valdības krēsla pamati, žēlastība un patiesība iet tavā priekšā.
15
Svētīgi tie ļaudis, kas māk gavilēt; ak Kungs, tie staigā tava vaiga gaišumā.
16
Par tavu vārdu tie priecājās vienmēr un caur tavu taisnību tie ir paaugstināti.
17
Jo tu esi viņu stipruma rota, un caur tavu labprātību tu mūsu ragu paaugstini.
18
Jo mūsu priekšturamās bruņas ir no Tā Kunga, un no Izraēla Svētā ir mūsu ķēniņš.
19
Citkārt tu runāji caur parādīšanu savam svētam un sacīji: Es esmu vienam varenam palīgu sniedzis, es esmu paaugstinājis vienu izredzētu no tiem ļaudīm.
20
Es Dāvidu, savu kalpu, esmu atradis, ar savu svēto eļļu es to esmu svaidījis.
21
Mana roka būs līdz ar to vienmēr, ir mans elkonis viņu spēcinās;
22
Ienaidnieks viņu nevajās un ļaundaris viņu nespaidīs.
23
Bet es satriekšu viņa pretiniekus viņa priekšā un sadauzīšu viņa ienaidniekus.
24
Un mana uzticība un žēlastība būs ar viņu, un viņa rags caur manu vārdu taps paaugstināts.
25
Un es viņa roku likšu līdz jūrai, un viņa labo roku līdz tām lielupēm.
26
Viņš mani piesauks: tu esi mans Tēvs, mans Dievs un manas pestīšanas patvērums.
27
Un es viņu iecelšu par to pirmdzimušo, par to visaugsto starp tiem ķēniņiem virs zemes.
28
Savu žēlastību es viņam turēšu mūžīgi, un mana derība ar viņu paliks pastāvīga.
29
Es viņam došu dzimumu mūžīgi un darīšu viņa goda krēslu kā debesu dienas.
30
Bet kad viņa bērni manu bauslību atstās un manās tiesās nestaigās;
31
Kad tie manus likumus sagānīs un manus baušļus neturēs;
32
Tad es viņu pārkāpumus piemeklēšu ar rīksti un viņu noziegumus ar sitieniem.
33
Bet savu žēlastību es no viņa neatraušu un savu patiesību es neaizliegšu.
34
Es savu derību nesagānīšu un, ko manas lūpas runājušas, to es nepārgrozīšu.
35
Vienu lietu pie savas svētības es esmu zvērējis: tiešām, es Dāvidam nemelošu.
36
Viņa dzimums būs mūžīgi, un viņa goda krēsls manā priekšā kā saule.
37
Viņš būs mūžīgi stiprs kā mēnesis un būs pastāvīgs, kā tas liecinieks padebešos. (Zela.)
38
Bet nu tu viņu esi atstūmis un atmetis, tu esi apskaities pret savu svaidīto.
39
Tu sava kalpa derību esi iznīcinājis, viņa kroni tu esi nometis zemē.
40
Tu esi salauzis visus viņa mūrus, viņa stiprās pilis tu esi licis drupās.
41
Visi, kas iet garām, viņu aplaupa; viņš saviem kaimiņiem ir palicis par apsmieklu.
42
Tu paaugstināji viņa spaidītāju labo roku, tu iepriecināji visus viņa ienaidniekus.
43
Arī viņa zobena asmeni tu esi atņēmis un neesi licis viņam pastāvēt karā.
44
Tu viņa glītumam licis mitēties un nogāzis zemē viņa goda krēslu.
45
Tu esi paīsinājis viņa jaunības dienas, tu viņu apsedzis ar kaunu. (Zela.)
46
Cik ilgi, ak Kungs, tu gribi pilnīgi apslēpties, un cik ilgi tava bardzība degs kā uguns?
47
Piemini, kāds ir mans mūžs, cik nīcīgus tu visus cilvēku bērnus esi radījis?
48
Kurš cilvēks dzīvo, kas nāvi neredzēs? Kas savu dvēseli izglābs no kapa varas? (Zela.)
49
Kungs, kur ir tava senējā žēlastība, ko tu savā uzticībā Dāvidam esi zvērējis?
50
Piemini, ak Kungs, savu kalpu kaunu, ko es savā sirdī nesu, no visām pasaules tautām,
51
Ka tavi ienaidnieki nievā, ak Kungs, ka tie nievā tava svaidītā pēdas.
52
Slavēts lai ir Tas Kungs mūžīgi! Āmen, Āmen.Psalmi 89:1

Psalmi 89:2

Psalmi 89:3

Psalmi 89:4

Psalmi 89:5

Psalmi 89:6

Psalmi 89:7

Psalmi 89:8

Psalmi 89:9

Psalmi 89:10

Psalmi 89:11

Psalmi 89:12

Psalmi 89:13

Psalmi 89:14

Psalmi 89:15

Psalmi 89:16

Psalmi 89:17

Psalmi 89:18

Psalmi 89:19

Psalmi 89:20

Psalmi 89:21

Psalmi 89:22

Psalmi 89:23

Psalmi 89:24

Psalmi 89:25

Psalmi 89:26

Psalmi 89:27

Psalmi 89:28

Psalmi 89:29

Psalmi 89:30

Psalmi 89:31

Psalmi 89:32

Psalmi 89:33

Psalmi 89:34

Psalmi 89:35

Psalmi 89:36

Psalmi 89:37

Psalmi 89:38

Psalmi 89:39

Psalmi 89:40

Psalmi 89:41

Psalmi 89:42

Psalmi 89:43

Psalmi 89:44

Psalmi 89:45

Psalmi 89:46

Psalmi 89:47

Psalmi 89:48

Psalmi 89:49

Psalmi 89:50

Psalmi 89:51

Psalmi 89:52Psalmi 1 / Psa 1

Psalmi 2 / Psa 2

Psalmi 3 / Psa 3

Psalmi 4 / Psa 4

Psalmi 5 / Psa 5

Psalmi 6 / Psa 6

Psalmi 7 / Psa 7

Psalmi 8 / Psa 8

Psalmi 9 / Psa 9

Psalmi 10 / Psa 10

Psalmi 11 / Psa 11

Psalmi 12 / Psa 12

Psalmi 13 / Psa 13

Psalmi 14 / Psa 14

Psalmi 15 / Psa 15

Psalmi 16 / Psa 16

Psalmi 17 / Psa 17

Psalmi 18 / Psa 18

Psalmi 19 / Psa 19

Psalmi 20 / Psa 20

Psalmi 21 / Psa 21

Psalmi 22 / Psa 22

Psalmi 23 / Psa 23

Psalmi 24 / Psa 24

Psalmi 25 / Psa 25

Psalmi 26 / Psa 26

Psalmi 27 / Psa 27

Psalmi 28 / Psa 28

Psalmi 29 / Psa 29

Psalmi 30 / Psa 30

Psalmi 31 / Psa 31

Psalmi 32 / Psa 32

Psalmi 33 / Psa 33

Psalmi 34 / Psa 34

Psalmi 35 / Psa 35

Psalmi 36 / Psa 36

Psalmi 37 / Psa 37

Psalmi 38 / Psa 38

Psalmi 39 / Psa 39

Psalmi 40 / Psa 40

Psalmi 41 / Psa 41

Psalmi 42 / Psa 42

Psalmi 43 / Psa 43

Psalmi 44 / Psa 44

Psalmi 45 / Psa 45

Psalmi 46 / Psa 46

Psalmi 47 / Psa 47

Psalmi 48 / Psa 48

Psalmi 49 / Psa 49

Psalmi 50 / Psa 50

Psalmi 51 / Psa 51

Psalmi 52 / Psa 52

Psalmi 53 / Psa 53

Psalmi 54 / Psa 54

Psalmi 55 / Psa 55

Psalmi 56 / Psa 56

Psalmi 57 / Psa 57

Psalmi 58 / Psa 58

Psalmi 59 / Psa 59

Psalmi 60 / Psa 60

Psalmi 61 / Psa 61

Psalmi 62 / Psa 62

Psalmi 63 / Psa 63

Psalmi 64 / Psa 64

Psalmi 65 / Psa 65

Psalmi 66 / Psa 66

Psalmi 67 / Psa 67

Psalmi 68 / Psa 68

Psalmi 69 / Psa 69

Psalmi 70 / Psa 70

Psalmi 71 / Psa 71

Psalmi 72 / Psa 72

Psalmi 73 / Psa 73

Psalmi 74 / Psa 74

Psalmi 75 / Psa 75

Psalmi 76 / Psa 76

Psalmi 77 / Psa 77

Psalmi 78 / Psa 78

Psalmi 79 / Psa 79

Psalmi 80 / Psa 80

Psalmi 81 / Psa 81

Psalmi 82 / Psa 82

Psalmi 83 / Psa 83

Psalmi 84 / Psa 84

Psalmi 85 / Psa 85

Psalmi 86 / Psa 86

Psalmi 87 / Psa 87

Psalmi 88 / Psa 88

Psalmi 89 / Psa 89

Psalmi 90 / Psa 90

Psalmi 91 / Psa 91

Psalmi 92 / Psa 92

Psalmi 93 / Psa 93

Psalmi 94 / Psa 94

Psalmi 95 / Psa 95

Psalmi 96 / Psa 96

Psalmi 97 / Psa 97

Psalmi 98 / Psa 98

Psalmi 99 / Psa 99

Psalmi 100 / Psa 100

Psalmi 101 / Psa 101

Psalmi 102 / Psa 102

Psalmi 103 / Psa 103

Psalmi 104 / Psa 104

Psalmi 105 / Psa 105

Psalmi 106 / Psa 106

Psalmi 107 / Psa 107

Psalmi 108 / Psa 108

Psalmi 109 / Psa 109

Psalmi 110 / Psa 110

Psalmi 111 / Psa 111

Psalmi 112 / Psa 112

Psalmi 113 / Psa 113

Psalmi 114 / Psa 114

Psalmi 115 / Psa 115

Psalmi 116 / Psa 116

Psalmi 117 / Psa 117

Psalmi 118 / Psa 118

Psalmi 119 / Psa 119

Psalmi 120 / Psa 120

Psalmi 121 / Psa 121

Psalmi 122 / Psa 122

Psalmi 123 / Psa 123

Psalmi 124 / Psa 124

Psalmi 125 / Psa 125

Psalmi 126 / Psa 126

Psalmi 127 / Psa 127

Psalmi 128 / Psa 128

Psalmi 129 / Psa 129

Psalmi 130 / Psa 130

Psalmi 131 / Psa 131

Psalmi 132 / Psa 132

Psalmi 133 / Psa 133

Psalmi 134 / Psa 134

Psalmi 135 / Psa 135

Psalmi 136 / Psa 136

Psalmi 137 / Psa 137

Psalmi 138 / Psa 138

Psalmi 139 / Psa 139

Psalmi 140 / Psa 140

Psalmi 141 / Psa 141

Psalmi 142 / Psa 142

Psalmi 143 / Psa 143

Psalmi 144 / Psa 144

Psalmi 145 / Psa 145

Psalmi 146 / Psa 146

Psalmi 147 / Psa 147

Psalmi 148 / Psa 148

Psalmi 149 / Psa 149

Psalmi 150 / Psa 150