English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Psalmi 89
1
Etana, Ezraka dēla, pamācība. Es dziedāšu no Tā Kunga žēlastības mūžīgi un darīšu zināmu viņa patiesību ar savu muti līdz radu radiem.
2
Jo es saku: mūžīga žēlastība uzcelta debesīs; tur tu piestiprini savu patiesību.
3
Es esmu derību derējis ar savu izredzēto, es Dāvidam, savam kalpam, esmu zvērējis.
4
Es apstiprināšu tavu dzimumu mūžīgi un uztaisīšu tavu goda krēslu līdz bērnu bērniem. (Zela.)
5
Par to debesis slavē, ak Kungs, tavus brīnumus, ir tavu patiesību tai svētā draudzē.
6
Jo kas ir debesīs Tam Kungam līdzīgs? Kas ir kā Tas Kungs starp Dieva bērniem?
7
Tas stiprais Dievs ir ļoti bijājams to svēto draudzē un bīstams pār visiem, kas ir ap viņu.
8
Kungs, Dievs Cebaot, kas ir tāds kā tu, tāds varens, ak Kungs! Un tava patiesība ir ap tevi.
9
Tu valdi pār grezno jūru; kad viņas viļņi ceļas, tad tu tos klusini.
10
Tu satrieci Rakabu kā nokautu, tu izkaisi savus ienaidniekus ar savu vareno elkoni.
11
Tev pieder debesis, ir zeme tev pieder; zemes virsu un viņas pilnumu tu esi radījis.
12
Ziemeli un dienasvidu tu esi radījis; Tābors un Ermons gavilē par tavu vārdu.
13
Tev ir spēcīgs elkonis, stipra ir tava roka un augsta tava labā roka.
14
Taisnība un tiesa ir tava valdības krēsla pamati, žēlastība un patiesība iet tavā priekšā.
15
Svētīgi tie ļaudis, kas māk gavilēt; ak Kungs, tie staigā tava vaiga gaišumā.
16
Par tavu vārdu tie priecājās vienmēr un caur tavu taisnību tie ir paaugstināti.
17
Jo tu esi viņu stipruma rota, un caur tavu labprātību tu mūsu ragu paaugstini.
18
Jo mūsu priekšturamās bruņas ir no Tā Kunga, un no Izraēla Svētā ir mūsu ķēniņš.
19
Citkārt tu runāji caur parādīšanu savam svētam un sacīji: Es esmu vienam varenam palīgu sniedzis, es esmu paaugstinājis vienu izredzētu no tiem ļaudīm.
20
Es Dāvidu, savu kalpu, esmu atradis, ar savu svēto eļļu es to esmu svaidījis.
21
Mana roka būs līdz ar to vienmēr, ir mans elkonis viņu spēcinās;
22
Ienaidnieks viņu nevajās un ļaundaris viņu nespaidīs.
23
Bet es satriekšu viņa pretiniekus viņa priekšā un sadauzīšu viņa ienaidniekus.
24
Un mana uzticība un žēlastība būs ar viņu, un viņa rags caur manu vārdu taps paaugstināts.
25
Un es viņa roku likšu līdz jūrai, un viņa labo roku līdz tām lielupēm.
26
Viņš mani piesauks: tu esi mans Tēvs, mans Dievs un manas pestīšanas patvērums.
27
Un es viņu iecelšu par to pirmdzimušo, par to visaugsto starp tiem ķēniņiem virs zemes.
28
Savu žēlastību es viņam turēšu mūžīgi, un mana derība ar viņu paliks pastāvīga.
29
Es viņam došu dzimumu mūžīgi un darīšu viņa goda krēslu kā debesu dienas.
30
Bet kad viņa bērni manu bauslību atstās un manās tiesās nestaigās;
31
Kad tie manus likumus sagānīs un manus baušļus neturēs;
32
Tad es viņu pārkāpumus piemeklēšu ar rīksti un viņu noziegumus ar sitieniem.
33
Bet savu žēlastību es no viņa neatraušu un savu patiesību es neaizliegšu.
34
Es savu derību nesagānīšu un, ko manas lūpas runājušas, to es nepārgrozīšu.
35
Vienu lietu pie savas svētības es esmu zvērējis: tiešām, es Dāvidam nemelošu.
36
Viņa dzimums būs mūžīgi, un viņa goda krēsls manā priekšā kā saule.
37
Viņš būs mūžīgi stiprs kā mēnesis un būs pastāvīgs, kā tas liecinieks padebešos. (Zela.)
38
Bet nu tu viņu esi atstūmis un atmetis, tu esi apskaities pret savu svaidīto.
39
Tu sava kalpa derību esi iznīcinājis, viņa kroni tu esi nometis zemē.
40
Tu esi salauzis visus viņa mūrus, viņa stiprās pilis tu esi licis drupās.
41
Visi, kas iet garām, viņu aplaupa; viņš saviem kaimiņiem ir palicis par apsmieklu.
42
Tu paaugstināji viņa spaidītāju labo roku, tu iepriecināji visus viņa ienaidniekus.
43
Arī viņa zobena asmeni tu esi atņēmis un neesi licis viņam pastāvēt karā.
44
Tu viņa glītumam licis mitēties un nogāzis zemē viņa goda krēslu.
45
Tu esi paīsinājis viņa jaunības dienas, tu viņu apsedzis ar kaunu. (Zela.)
46
Cik ilgi, ak Kungs, tu gribi pilnīgi apslēpties, un cik ilgi tava bardzība degs kā uguns?
47
Piemini, kāds ir mans mūžs, cik nīcīgus tu visus cilvēku bērnus esi radījis?
48
Kurš cilvēks dzīvo, kas nāvi neredzēs? Kas savu dvēseli izglābs no kapa varas? (Zela.)
49
Kungs, kur ir tava senējā žēlastība, ko tu savā uzticībā Dāvidam esi zvērējis?
50
Piemini, ak Kungs, savu kalpu kaunu, ko es savā sirdī nesu, no visām pasaules tautām,
51
Ka tavi ienaidnieki nievā, ak Kungs, ka tie nievā tava svaidītā pēdas.
52
Slavēts lai ir Tas Kungs mūžīgi! Āmen, Āmen.
Psalmi 89:1
Psalmi 89:2
Psalmi 89:3
Psalmi 89:4
Psalmi 89:5
Psalmi 89:6
Psalmi 89:7
Psalmi 89:8
Psalmi 89:9
Psalmi 89:10
Psalmi 89:11
Psalmi 89:12
Psalmi 89:13
Psalmi 89:14
Psalmi 89:15
Psalmi 89:16
Psalmi 89:17
Psalmi 89:18
Psalmi 89:19
Psalmi 89:20
Psalmi 89:21
Psalmi 89:22
Psalmi 89:23
Psalmi 89:24
Psalmi 89:25
Psalmi 89:26
Psalmi 89:27
Psalmi 89:28
Psalmi 89:29
Psalmi 89:30
Psalmi 89:31
Psalmi 89:32
Psalmi 89:33
Psalmi 89:34
Psalmi 89:35
Psalmi 89:36
Psalmi 89:37
Psalmi 89:38
Psalmi 89:39
Psalmi 89:40
Psalmi 89:41
Psalmi 89:42
Psalmi 89:43
Psalmi 89:44
Psalmi 89:45
Psalmi 89:46
Psalmi 89:47
Psalmi 89:48
Psalmi 89:49
Psalmi 89:50
Psalmi 89:51
Psalmi 89:52
Psalmi 1 / Пс 1
Psalmi 2 / Пс 2
Psalmi 3 / Пс 3
Psalmi 4 / Пс 4
Psalmi 5 / Пс 5
Psalmi 6 / Пс 6
Psalmi 7 / Пс 7
Psalmi 8 / Пс 8
Psalmi 9 / Пс 9
Psalmi 10 / Пс 10
Psalmi 11 / Пс 11
Psalmi 12 / Пс 12
Psalmi 13 / Пс 13
Psalmi 14 / Пс 14
Psalmi 15 / Пс 15
Psalmi 16 / Пс 16
Psalmi 17 / Пс 17
Psalmi 18 / Пс 18
Psalmi 19 / Пс 19
Psalmi 20 / Пс 20
Psalmi 21 / Пс 21
Psalmi 22 / Пс 22
Psalmi 23 / Пс 23
Psalmi 24 / Пс 24
Psalmi 25 / Пс 25
Psalmi 26 / Пс 26
Psalmi 27 / Пс 27
Psalmi 28 / Пс 28
Psalmi 29 / Пс 29
Psalmi 30 / Пс 30
Psalmi 31 / Пс 31
Psalmi 32 / Пс 32
Psalmi 33 / Пс 33
Psalmi 34 / Пс 34
Psalmi 35 / Пс 35
Psalmi 36 / Пс 36
Psalmi 37 / Пс 37
Psalmi 38 / Пс 38
Psalmi 39 / Пс 39
Psalmi 40 / Пс 40
Psalmi 41 / Пс 41
Psalmi 42 / Пс 42
Psalmi 43 / Пс 43
Psalmi 44 / Пс 44
Psalmi 45 / Пс 45
Psalmi 46 / Пс 46
Psalmi 47 / Пс 47
Psalmi 48 / Пс 48
Psalmi 49 / Пс 49
Psalmi 50 / Пс 50
Psalmi 51 / Пс 51
Psalmi 52 / Пс 52
Psalmi 53 / Пс 53
Psalmi 54 / Пс 54
Psalmi 55 / Пс 55
Psalmi 56 / Пс 56
Psalmi 57 / Пс 57
Psalmi 58 / Пс 58
Psalmi 59 / Пс 59
Psalmi 60 / Пс 60
Psalmi 61 / Пс 61
Psalmi 62 / Пс 62
Psalmi 63 / Пс 63
Psalmi 64 / Пс 64
Psalmi 65 / Пс 65
Psalmi 66 / Пс 66
Psalmi 67 / Пс 67
Psalmi 68 / Пс 68
Psalmi 69 / Пс 69
Psalmi 70 / Пс 70
Psalmi 71 / Пс 71
Psalmi 72 / Пс 72
Psalmi 73 / Пс 73
Psalmi 74 / Пс 74
Psalmi 75 / Пс 75
Psalmi 76 / Пс 76
Psalmi 77 / Пс 77
Psalmi 78 / Пс 78
Psalmi 79 / Пс 79
Psalmi 80 / Пс 80
Psalmi 81 / Пс 81
Psalmi 82 / Пс 82
Psalmi 83 / Пс 83
Psalmi 84 / Пс 84
Psalmi 85 / Пс 85
Psalmi 86 / Пс 86
Psalmi 87 / Пс 87
Psalmi 88 / Пс 88
Psalmi 89 / Пс 89
Psalmi 90 / Пс 90
Psalmi 91 / Пс 91
Psalmi 92 / Пс 92
Psalmi 93 / Пс 93
Psalmi 94 / Пс 94
Psalmi 95 / Пс 95
Psalmi 96 / Пс 96
Psalmi 97 / Пс 97
Psalmi 98 / Пс 98
Psalmi 99 / Пс 99
Psalmi 100 / Пс 100
Psalmi 101 / Пс 101
Psalmi 102 / Пс 102
Psalmi 103 / Пс 103
Psalmi 104 / Пс 104
Psalmi 105 / Пс 105
Psalmi 106 / Пс 106
Psalmi 107 / Пс 107
Psalmi 108 / Пс 108
Psalmi 109 / Пс 109
Psalmi 110 / Пс 110
Psalmi 111 / Пс 111
Psalmi 112 / Пс 112
Psalmi 113 / Пс 113
Psalmi 114 / Пс 114
Psalmi 115 / Пс 115
Psalmi 116 / Пс 116
Psalmi 117 / Пс 117
Psalmi 118 / Пс 118
Psalmi 119 / Пс 119
Psalmi 120 / Пс 120
Psalmi 121 / Пс 121
Psalmi 122 / Пс 122
Psalmi 123 / Пс 123
Psalmi 124 / Пс 124
Psalmi 125 / Пс 125
Psalmi 126 / Пс 126
Psalmi 127 / Пс 127
Psalmi 128 / Пс 128
Psalmi 129 / Пс 129
Psalmi 130 / Пс 130
Psalmi 131 / Пс 131
Psalmi 132 / Пс 132
Psalmi 133 / Пс 133
Psalmi 134 / Пс 134
Psalmi 135 / Пс 135
Psalmi 136 / Пс 136
Psalmi 137 / Пс 137
Psalmi 138 / Пс 138
Psalmi 139 / Пс 139
Psalmi 140 / Пс 140
Psalmi 141 / Пс 141
Psalmi 142 / Пс 142
Psalmi 143 / Пс 143
Psalmi 144 / Пс 144
Psalmi 145 / Пс 145
Psalmi 146 / Пс 146
Psalmi 147 / Пс 147
Psalmi 148 / Пс 148
Psalmi 149 / Пс 149
Psalmi 150 / Пс 150