English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 79
1
Asava dziesma. Ak Dievs, pagāni tavā tautā ir ielauzušies, tie ir sagānījuši tavu svēto namu un Jeruzālemi darījuši par akmeņu kopām;
2
Tavu kalpu apkautas miesas tie ir devuši putniem apakš debess par barību, tavu svēto miesas zemes zvēriem.
3
Viņu asinis tie ir izlējuši ap Jeruzālemi kā ūdeni, un neviena nebija, kas apraka.
4
Mēs saviem kaimiņiem esam palikuši par apsmieklu, mūs apmēda un apsmej tie, kas ap mums.
5
Cik ilgi, ak Kungs, vai tad tu gribi mūžīgi dusmot? Vai tad tavai bardzībai būs degt kā ugunij?
6
Izgāz savu dusmību pār tiem pagāniem, kas tevi nepazīst, un pār tām valstīm, kas tavu vārdu nepiesauc.
7
Jo tie Jēkabu ēduši un postījuši viņa dzīvokļus.
8
Nepiemini mums mūsu tēvu noziegumus; steidzies, tava sirds žēlastība lai mums nāk pretim, jo mēs esam ļoti panīkuši.
9
Palīdzi mums, ak Dievs, mūsu Pestītājs, sava godājamā vārda dēļ un izglāb mūs un piedod mūsu grēkus sava vārda dēļ.
10
Kāpēc pagāniem būs sacīt: kur ir viņu Dievs? Lai pagāni priekš mūsu acīm atzīst, ka tu atriebi savu kalpu izlietās asinis.
11
Lai cietumnieku nopūšanās nāk tavā priekšā: uzturi dzīvus nāves bērnus pēc tava lielā elkoņa,
12
Un atmaksā septiņkārt mūsu kaimiņiem viņu klēpī to nievāšanu, ar ko tie tevi, Kungs, nievājuši.
13
Tad mēs, tavi ļaudis un tavas ganības avis, tevi teiksim mūžīgi, tavu slavu sludināsim uz radu radiem.