A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 78

1
Asava pamācība. Klausiet, mani ļaudis, manu mācību, atgrieziet savas ausis uz manas mutes valodu.
2
Es atdarīšu savu muti sakāmos vārdos un izrunāšu līdzības no veciem laikiem.
3
Ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši,
4
To mēs viņu bērniem neslēpsim, bet izteiksim tiem pēcnākamiem Tā Kunga teicamo slavu un viņa stiprumu un viņa brīnumus, ko viņš darījis.
5
Jo Viņš ir iecēlis liecību iekš Jēkaba un licis bauslību iekš Izraēla, ko viņš mūsu tēviem pavēlējis, to mācīt saviem bērniem.
6
Ka tie pēcnākamie to zinātu, tie bērni, kas vēl dzims; ka tie celtos un to stāstītu ir saviem bērniem.
7
Un ka tie savu cerību liktu uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, bet sargātu viņa pavēles;
8
Un ka tie nebūtu tādi kā viņu tēvi, atkāpēja un pārgalvīga tauta, kas savā sirdī nebija pastāvīga, un kam gars neturējās pie Dieva.
9
Evraīma dēli, apbruņoti strēlnieki ar stopiem, atkāpās kaušanas dienā.
10
Tie neturēja Dieva derību un liedzās staigāt viņa bauslībā,
11
Un aizmirsa viņa darbus un brīnumus, ko viņš bija parādījis.
12
Viņu tēvu priekšā viņš darīja brīnumus Ēģiptes zemē, Coana laukā.
13
Viņš pāršķīra jūru un lika tiem cauri iet, un pacēla ūdeņus stāvu kā kopu;
14
Un vadīja tos ar padebesi dienā un cauri nakti ar uguns gaišumu.
15
Viņš pāršķēla klintis tuksnesī un tos dzirdināja papilnam kā no dziļumiem.
16
Viņš arī izveda upes no akmens un lika tecēt ūdenim straumēm.
17
Taču tie joprojām grēkoja pret viņu un apkaitināja to Visuaugstāko tuksnesī,
18
Un kārdināja Dievu savā sirdī, barību prasīdami savai dvēselei,
19
Un runāja pret Dievu un sacīja: vai Dievs gan varēs sataisīt galdu tuksnesī?
20
Redzi, viņš gan klinti sitis, ka ūdens iztecējis un upes izplūdušas, vai viņš arī maizi varēs dot, vai viņš varēs gādāt gaļu saviem ļaudīm?
21
Kad Tas Kungs to dzirdēja, tad tas apskaitās, un uguns iedegās pret Jēkabu, un bardzība cēlās pret Izraēli.
22
Tāpēc, ka tie neticēja uz Dievu, nedz cerēja uz viņa pestīšanu.
23
Tad viņš pavēlēja padebešiem augšām un atdarīja debesu durvis,
24
Un lika mannai uz tiem līt, ko ēst, un deva tiem labību no debesīm.
25
Ikkurš no tiem ēda debesu maizi, viņš tiem sūtīja barības papilnam.
26
Viņš lika celties austriņam no debesīm un atveda dienvidus vēju caur savu spēku,
27
Un birdināja gaļu uz tiem kā putekļus un spārnainus putnus kā jūras smiltis,
28
Un lika tiem krist viņu lēģera vidū, visapkārt ap viņu dzīvokļiem.
29
Tad tie ēda un pārēdās; un viņš tiem lika notikt pēc viņu kārības.
30
Bet pirms tie savu kārību bija pildījuši, kamēr viņu barība vēl bija viņu mutē,
31
Tad Dieva dusmība pret tiem cēlās un nokāva viņu stipros un nomaitāja Izraēla jaunekļus.
32
Par visu to tie taču vēl vairāk grēkoja un neticēja viņa brīnumiem.
33
Tādēļ tas nobeidza viņu dzīvību nīcībā un viņu gadus ātrā postā.
34
Kad viņš tos kāva, tad tie vaicāja pēc viņa un atgriezās un steigšus meklēja Dievu,
35
Un atminējās, Dievu esam viņiem par patvērumu, un to visaugstāko Dievu esam viņiem par Pestītāju.
36
Un tie viņam smaidīja ar savu muti un viņam meloja ar savu mēli.
37
Jo viņu sirds nepastāvēja pie viņa, un tie nebija uzticīgi viņa derībā.
38
Bet viņš bija sirdsžēlīgs un piedeva noziegumu un tos nesamaitāja, bet novērsa dažkārt savu dusmību un nepamodināja visu savu bardzību.
39
Jo viņš pieminēja, ka tie ir miesa, it kā vējš, kas aizskrien un atpakaļ negriežas.
40
Cik reiz tie viņu apkaitināja tuksnesī un viņu tirināja tai tukšā vietā!
41
Jo tie kārdināja Dievu allaž no jauna un noskumdināja Izraēla svēto.
42
Tie nepieminēja viņa roku nedz to dienu, kad viņš tos no tā spaidītāja izglāba,
43
Kad viņš savas zīmes parādīja Ēģiptē un savus brīnumus Coana klajumā,
44
Un pārvērta viņu upes par asinīm un viņu strautus, ka nevarēja dzert,
45
Un sūtīja starp tiem kukaiņus, kas tos ēda, un vardes, kas tos samaitāja,
46
Un deva viņu augļus spradžiem, un viņu darbus siseņiem,
47
Un nomaitāja viņu vīnakokus caur krusu un viņu vīģes kokus ar lieliem krusas gabaliem,
48
Un nokāva viņu govis ar krusu un viņu sīkos lopus ar zibeņiem,
49
Un uzgāza tiem savu karsto dusmību, bardzību un postu un bēdas, un uzlaida tiem nelaimes eņģeļus,
50
Un deva vaļu savai dusmībai un neatrāva viņu dvēseles no nāves, un nodeva viņu lopus mērim,
51
Un kāva visus pirmdzimušos Ēģiptē, vīru pirmdzemdinātos Hāma dzīvokļos,
52
Un veda savus ļaudis kā avis un vadīja tos tuksnesī kā ganāmu pulku,
53
Un vadīja tos bez bēdām, ka tie nebijās, bet viņu ienaidniekus jūra apklāja.
54
Un viņš tos veda savās svētās robežās, uz šo kalnu, ko viņa labā roka uzņēmusi.
55
Un izdzina viņu priekšā pagānus, un tos izdalīja par mantības daļu un Izraēla ciltīm lika dzīvot viņu mājās.
56
Taču tie kārdināja un apkaitināja to visuaugstāko Dievu un neturēja viņa liecības,
57
Un atkāpās un atmeta ticību, it kā viņu tēvi; tie atmuka kā viltīgs stops,
58
Un viņu apkaitināja ar saviem elku kalniem un to tirināja ar savām bildēm.
59
Dievs dzirdēja un apskaitās, un Izraēls tam ļoti rieba.
60
Un Dievs atstāja to dzīvokli iekš Šīlo, to telti, ko viņš bija ņēmis par mājas vietu cilvēku starpā.
61
Un deva viņu spēku cietumā un viņu godību pretinieka rokā;
62
Un nodeva savus ļaudis zobenam un apskaitās pret savu tautu.
63
Uguns aprija viņu jaunekļus, un viņu jaunavām nedziedāja kāzu dziesmas.
64
Viņu priesteri krita caur zobenu, un viņu atraitnes neraudāja.
65
Tad Tas Kungs uzmodās kā viens, kas gulējis, it kā varonis kliedz, kas vīnu dzēris,
66
Un sita savus pretiniekus no aizmugures, un lika tos kaunā uz mūžīgiem laikiem,
67
Un atmeta Jāzepa dzīvokli, un neizvēlēja Evraīma cilti,
68
Bet izvēlēja Jūda cilti, Ciānas kalnu, ko viņš mīlēja;
69
Un uztaisīja savu svēto vietu kā debes'augstumu, stipru, kā pasauli, ko uz mūžīgiem laikiem radījis.
70
Un viņš izredzēja Dāvidu, savu kalpu, un ņēma to no avju laidariem,
71
No zīdītāju avīm viņš tam lika nākt, ganīt Jēkabu, savu tautu un Izraēli, savu mantību.
72
Un viņš tos ganīja ar skaidru sirdi, un tos valdīja ar prātīgu roku.
Psalmi 78:1
Psalmi 78:2
Psalmi 78:3
Psalmi 78:4
Psalmi 78:5
Psalmi 78:6
Psalmi 78:7
Psalmi 78:8
Psalmi 78:9
Psalmi 78:10
Psalmi 78:11
Psalmi 78:12
Psalmi 78:13
Psalmi 78:14
Psalmi 78:15
Psalmi 78:16
Psalmi 78:17
Psalmi 78:18
Psalmi 78:19
Psalmi 78:20
Psalmi 78:21
Psalmi 78:22
Psalmi 78:23
Psalmi 78:24
Psalmi 78:25
Psalmi 78:26
Psalmi 78:27
Psalmi 78:28
Psalmi 78:29
Psalmi 78:30
Psalmi 78:31
Psalmi 78:32
Psalmi 78:33
Psalmi 78:34
Psalmi 78:35
Psalmi 78:36
Psalmi 78:37
Psalmi 78:38
Psalmi 78:39
Psalmi 78:40
Psalmi 78:41
Psalmi 78:42
Psalmi 78:43
Psalmi 78:44
Psalmi 78:45
Psalmi 78:46
Psalmi 78:47
Psalmi 78:48
Psalmi 78:49
Psalmi 78:50
Psalmi 78:51
Psalmi 78:52
Psalmi 78:53
Psalmi 78:54
Psalmi 78:55
Psalmi 78:56
Psalmi 78:57
Psalmi 78:58
Psalmi 78:59
Psalmi 78:60
Psalmi 78:61
Psalmi 78:62
Psalmi 78:63
Psalmi 78:64
Psalmi 78:65
Psalmi 78:66
Psalmi 78:67
Psalmi 78:68
Psalmi 78:69
Psalmi 78:70
Psalmi 78:71
Psalmi 78:72
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150