A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 731
Asava dziesma. Tiešām, Dievs ir Izraēla labums, tiem, kam sirdis ir šķīstas.
2
Bet gandrīz es būtu paklupis ar savām kājām, mani soļi tik neslīdēja.
3
Jo man bija dusmas par lielīgiem, kad es redzēju, ka bezdievīgiem tik labi klājās.
4
Jo vārgšanas tiem nav līdz nāvei, un tie resni nobarojušies.
5
Tie nav bēdās kā citi ļaudis, un netop mocīti kā citi cilvēki.
6
Tādēļ ar lepnību tie izrotājās un ar blēdību tie apģērbjas kā ar skaistām drēbēm.
7
No taukiem spīd viņu acs, viņu sirdsdomās plūst pāri.
8
Tie zobo, runā nikni no varas darba, tie lielās pārlieku.
9
Tie paceļas ar savu muti līdz debesīm, un viņu mēle šaujās pa zemes virsu.
10
Tādēļ ļaudis piemetās tiem klāt, un tiem rodas ūdens papilnam,
11
Un tie saka: kā Dievs zinās? Un vai tas Visuaugstais ir zinātājs?
12
Redzi, tādi ir tie bezdievīgie, un tomēr tiem arvien labi klājās pasaulē, un tie vairo savu bagātību.
13
Tiešām, velti es esmu šķīstījis savu sirdi un mazgājis savas rokas nenoziedzībā,
14
Un biju mocīts cauru dienu, un sods bija man klāt ik rītu.
15
Tomēr ja es sacītu: es runāšu tāpat kā viņi, redz, ar to es apgrēkotos pie tavu bērnu draudzes.
16
Tāpēc es domāju, ka es to varētu saprast, bet tas bija visai grūti priekš manām acīm,
17
Tiekams es gāju Dieva svētumā un ņēmu vērā, kas viņiem pēcgalā notiek.
18
Tiešām, tu tos vedi uz slidenām vietām un tos nogāzi, ka tie iet postā.
19
Kā viņi tik piepeši iet bojā! Tie iznīkst un iet bojā ar briesmām.
20
It kā sapnis zūd, kad uzmostas, tā tev, Kungs, ceļoties viņi nebūs nekas.
21
Kad rūgta taptu man sirds un riebtu man īkstis,
22
Tad es būtu neprātīgs un nezinātu nekā; es būtu kā lops tavā priekšā.
23
Bet pie tevis es palieku vienmēr; tu mani turi pie manas labās rokas.
24
Tu mani vadīsi pēc sava padoma, un pēc mani uzņemsi godā.
25
Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes.
26
Jebšu man arī mirtu miesa un sirds, taču tu, Dievs esi manas sirds patvērums un mana daļa mūžīgi.
27
Jo redzi, kas tālu no tevis, tie ies bojā; tu izdeldē visus, kas no tevis atkāpjas.
28
Bet man tas ir prieks, tuvu būt pie Dieva, ka es savu cerību lieku uz To Kungu Kungu, ka es izteicu visus tavus darbus.