English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 68
1
Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim dziedama. Lai Dievs ceļas, ka viņa ienaidnieki top izklīdināti, un viņa nīdētāji bēg viņa priekšā.
2
Izdzen tos, it kā dūmi top izdzīti; it kā vasks ugunī top kausēts, tāpat bezdievīgie ies bojā Dieva priekšā.
3
Bet taisnie priecāsies un līksmosies Dieva priekšā, un no sirds dibina priecāsies.
4
Dziediet Dievam, dziediet viņa vārdam, sataisiet ceļu tam, kas brauc pa tuksnešiem. Viņa vārds ir Kungs, - un līksmojaties viņa priekšā.
5
Viņš ir bāriņu tēvs un atraitņu tiesnesis, viņš ir Dievs savā svētā dzīvoklī,
6
Tāds Dievs, kas vientuļiem dod namā dzīvot, kas cietumniekus izved pie labklāšanās; bet atkāpējiem jādzīvo tukšumā.
7
Dievs, kad tu gāji savu ļaužu priekšā, kad tu staigāji tuksnesī, (Zela.)
8
Tad zeme drebēja un debesis pilēja Dieva priekšā, ir tas Sinaī, Tā Dieva priekšā, kas ir Izraēla Dievs.
9
Tu, Dievs, devi nolīt bagātam lietum; savu iemantojamo tiesu, kas bija noguruši, tu spirdzināji,
10
Ka tava draudzīte tur var dzīvot; tu, Dievs, atspirdzini bēdīgos ar savu labumu.
11
Tas Kungs dod vēsti ar lielu pulku priecas sludinātāju.
12
Karaspēku ķēniņi bēga, tie bēga, un nama dzīvotāja izdalīja laupījumu.
13
Kad lēģerī esat apmetušies, tad jūs spīdiet kā baložu spārni ar sudrabu apklāti, un kam ir spalvas kā zaļgans zelts.
14
Kad tas Visuvarenais tur ķēniņus izkaisa, tad ir balts kā sniegs uz Zalmona.
15
Dieva kalns ir Basanas kalns, kalns ar daudz virsotnēm ir Basanas kalns.
16
Kāpēc jūs apskaužat, jūs augstie kalni to kalnu, kur Dievam patīk mājot? Tiešām, Tas Kungs tur dzīvos mūžam.
17
Dieva ratu ir daudz tūkstošu tūkstoši, Tas Kungs ir viņu vidū, it kā uz Sinaī savā svētumā.
18
Tu esi uzkāpis augstībā, cietumu tu esi vedis cietumā, par dāvanām tu esi dabūjis cilvēkus, ir atkāpējus, ka tie dzīvo, ak Kungs Dievs.
19
Slavēts lai ir Tas Kungs, ikdienas viņš nes mūsu nastu; Dievs ir mūsu pestīšana. (Zela.)
20
Dievs mums ir Dievs, kas pilnīgi izpestī, un pie Tā Kunga Kunga ir izvešana no nāves.
21
Tiešām, Dievs sadauzīs pieri saviem ienaidniekiem, un matu pilno galvu tiem, kas staigā savos noziegumos.
22
Tas Kungs saka, es atvedīšu, es atvedīšu atkal no Bāzanas, es atvedīšu atkal no jūras dziļumiem.
23
Tādēļ tu mērksi savu kāju ienaidnieku asinīs, un tavi suņi tās laizīs.
24
Tavi gājumi, ak Dievs, top redzēti, mana stiprā Dieva, mana ķēniņa, gājumi svētā vietā.
25
Dziedātāji iet papriekš, spēlētāji pakaļ bungotāju meitu starpā.
26
Teiciet Dievu, To Kungu, draudzes sapulcē, jūs, kas no Izraēla avota.
27
Tur pār tiem valda mazais Benjamins, Jūda lielkungi ar saviem pulkiem, Zebulona lielkungi, Navtalus lielkungi.
28
Tavs Dievs ir pavēlējis tavai valstij būt stiprai; stiprini, ak Dievs, ko tu mums par labu esi darījis.
29
Tava nama dēļ Jeruzālemē ķēniņi tev atnesīs dāvanas.
30
Rāj to zvēru niedrēs, to vēršu pulku ar tautu teļiem, lai tie zemē metās ar sudraba gabaliem. Viņš izklīdina tautas, kam tīk karot.
31
Lieli kungi nāks no Ēģiptes, Moru zeme steigsies, izstiept savas rokas uz Dievu.
32
Jūs pasaules valstis, dziediet Dievam, dziediet Tam Kungam, (Zela.)
33
Tam, kas brauc pa debesu debesīm, kas no iesākuma. Redzi, viņš dos savam pērkonam spēcīgu skaņu.
34
Dodiet Dievam godu! Viņa augstība ir pār Izraēli, un viņa spēks pār augstiem padebešiem.
35
Dievs, tu esi bijājams no savas svētās vietas, tu stiprais Izraēla Dievs. Viņš dod tiem ļaudīm stiprumu un spēku, - slavēts lai ir Dievs!