A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 591
Dāvida sirds dziesma, pēc: „nesamaitā“; kad Zauls nosūtīja, vaktēt to namu, ka viņu nokautu. Izglāb mani, mans Dievs, no maniem ienaidniekiem, pasargi mani no tiem, kas pret mani ceļas.
2
Izglāb mani no ļauna darītājiem un atpestī mani no asins ļaudīm.
3
Jo redzi tie glūn uz manu dvēseli, vareni sapulcējās pret mani, lai gan neesmu grēkojis nedz noziedzies, ak Kungs!
4
Bez vainas tie tek un sataisās. Uzmosties man palīgā un skaties!
5
Tu, ak Kungs, Dievs Cebaot, Izraēla Dievs, uzmosties, piemeklēt visus pagānus, neapžēlojies par nevienu, kas tik viltīgi dodas uz netaisnību. (Zela.)
6
Vakarā tie atnāk, rūc kā suņi, un tekā(skraida) apkārt pa pilsētu.
7
Redzi, tie ar savu muti plukšķ, zobeni ir viņu lūpās, jo - kas to dzird?
8
Bet tu, Kungs, par tiem smiesies, tu apmēdīsi visus pagānus.
9
Pret viņu varu es gaidīšu uz tevi, jo Dievs ir mans patvērums.
10
Dievs man bagātīgi parāda savu žēlastību, Dievs man liek ar prieku uzlūkot savus pretiniekus.
11
Nenokauj tos, ka mani ļaudis to neaizmirst, izklīdini tos ar savu varu, un nogāz tos, ak Kungs, mūsu priekšturamās bruņas!
12
Tīri grēks ir viņu lūpu vārdi, tāpēc lai tie top sagūstīti savā lepnībā, viņu lādēšanas un to melu pēc, ko tie runā.
13
Izdeldē tos dusmībā, izdeldē tos, ka to vairs nav, un lai atzīst, ka Dievs ir valdītājs iekš Jēkaba līdz pasaules galam. (Zela.)
14
Vakarā tie atnāk, rūc kā suņi, un tekā apkārt pa pilsētu.
15
Tie skraida šurp un turp barības pēc, un kad nav paēduši, paliek pa nakti.
16
Bet es dziedāšu no tava stipruma un teikšu rītos tavu žēlastību, jo tu man esi bijis augsts patvērums un glābšana bēdu dienā.
17
No tevis es dziedāšu, mans stiprums, jo tu, Dievs, esi mans patvērums, mans žēlīgais Dievs!