A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 551
Dāvida mācības dziesma, dziedātāju vadonim, uz koklēm. Griezies, ak Dievs, pie manas lūgšanas un nepaslēpies no manām sirds nopūtām.
2
Liec mani vērā un paklausi mani; es esmu pilns nemiera savās raizēs, ka man jānopūšās.
3
Tāpēc ka ienaidnieks kliedz un bezdievīgais spaida; jo tie gāž postu uz mani un ienīst mani ar dusmām.
4
Mana sirds mokās iekš manis, un nāves izbailes man uzkritušas.
5
Trīcēšana un drebēšana man uzgājusi, un bailes man uzbrukušas.
6
Es sacīju: kaut man būtu spārni kā balodim; es gribētu skriet, kur varētu palikt.
7
Redzi, es tālu nobēgtu un apmestos tuksnesī. (Zela.)
8
Steigšus es izglābtos no bargas aukas un vētras.
9
Aprij tos, Kungs, sajauc viņu mēles; jo es redzu varas darbus un ķildas pilsētā.
10
Dienām naktīm tādas lietas ir pa viņas mūriem, un netaisnība un varas darbs ir viņas vidū.
11
Posts tur iekšā, pārestība un viltība neatstājās no viņas ielām.
12
Jo tas nav ienaidnieks, kas mani apkauno, to es varētu panest; tas nav mans nīdētājs, kas pret mani lielās, priekš tā es varētu apslēpties;
13
Bet tu esi cilvēks no manas kārtas, mans biedrs un mans draugs.
14
Mēs kopā mīļi sarunājamies un kopā gājām Dieva namā.
15
Lai nāve tiem uzbrūk, lai tie dzīvi nogrimst ellē, jo blēdības ir iekš viņu dzīvokļiem pašā viņu vidū.
16
Bet es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs mani izpestīs.
17
Vakaros un rītos un dienas vidū es nopūtīšos un žēlošos, tad viņš klausīs manu balsi.
18
Viņš uz mieru atpestī manu dvēseli no tiem, kas pret mani karo, jo to ir liels pulks man pretim.
19
Tas stiprais Dievs, kas mūžam paliek, mani paklausīs un tos pazemos. (Zela) Jo tie nemaz neatgriežas un Dievu nebīstas!
20
Jo tie pieliek savas rokas pie viņa draugiem un sagāna viņa derību.
21
Viņu mute ir glumāka nekā sviests, bet viņu sirdī ir karš; viņu vārdi ir mīkstāki nekā eļļa, un ir taču pliki zobeni.
22
Met savu nastu uz To Kungu, tas tevi uzturēs; viņš ne mūžam neļaus, ka taisnais šaubās.
23
Bet tu, ak Dievs, tos nometīsi dziļā bedrē. Tie asins kārīgie un viltnieki nepanāks ne pusmūžu; bet es uz tevi paļaujos.