A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 401
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Es gaidu gaidīdams uz To Kungu, viņš griežas pie manis un paklausa manu kliegšanu.
2
Jo viņš mani izvilka no briesmīgas bedres un no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz akmens kalnu un stiprināja manus soļus.
3
Un ir licis manā mutē jaunu dziesmu, teikšanas dziesmu mūsu Dievam; daudzi to redzēs un bīsies un cerēs uz To Kungu.
4
Svētīgs tas vīrs, kas savu cerību liek uz To Kungu, un negriežās pie tiem lepniem un pie tiem, kas ar meliem tinās.
5
Kungs, mans Dievs, lieli ir tavi brīnumi, ko tu mums parādi, un tavi padomi; nekas tev nav līdzinājams. Es tos gribu pasludināt un izteikt, tie nav izskaitāmi.
6
Upuri un ēdami upuri tev nepatīk, ausis tu man esi atvēris; dedzināmos upurus un grēku upurus tu neprasi.
7
Tad es sacīju: Redzi, es nāku, grāmatā stāv par mani rakstīts.
8
Man ir prieks, darīt tavu prātu, mans Dievs, un tava bauslība ir manā sirds dziļumā.
9
Es sludināšu taisnību lielā draudzē; redzi, savas lūpas es neaizdarīšu; Kungs, tu to zini.
10
Tavu taisnību es neslēpju savā sirdī, no tavas patiesības un pestīšanas es runāju, tavu žēlastību un uzticību es neslēpju lielā draudzē.
11
Tu, ak Kungs, nenovērs savu apžēlošanu no manis; lai tava žēlastība un patiesība vienmēr mani pasargā!
12
Jo ap mani ir apmetušās bēdas, ko nevar skaitīt, mani noziegumi mani sagrābuši, ka nevaru redzēt; viņu ir vairāk, nekā matu uz manas galvas, un mana sirds mani atstājusi.
13
Lai tev patīk, Kungs, mani izglābt, steidzies, ak Kungs, man palīgā!
14
Lai top kaunā un kopā paliek par apsmieklu, kas manu dvēseli meklē, to samaitāt; lai top dzīti atpakaļ un paliek kaunā, kas par manu nelaimi priecājās!
15
Lai savas bezkaunības dēļ tie iztrūcinājās, kas no manis saka: tā, tā.
16
Lai priecājās un līksmojās iekš tevis visi, kas tevi meklē, un lai tie, kas tavu pestīšanu mīļo, allažiņ saka: Tas Kungs ir augsti teicams.
17
Gan es esmu bēdīgs un nabags, bet Tas Kungs par mani gādā. Tu esi mans palīgs un mans glābējs; ak, mans Dievs, nekavējies!