A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 331
Dziedājiet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie; tiem sirds skaidriem pieklājās teikšana.
2
Pateiciet Tam Kungam ar koklēm un dziedājiet viņam ar desmit stīgu spēlēm.
3
Dziedājiet viņam jaunu dziesmu, skandinājiet jauki ar bazūņu skaņu.
4
Jo Tā Kunga vārds ir taisns, un viss viņa darbs ir pastāvīgs.
5
Viņš mīļo taisnību un tiesu; zeme ir pilna Tā Kunga žēlastības.
6
Caur Tā Kunga vārdu debesis darītas, un viss viņu spēks caur viņa mutes garu.
7
Viņš sakrāj jūras ūdeni kā kopu, un liek dziļumus slepenībā.
8
Bīstaties no Tā Kunga, visa pasaule, baiļojaties priekš viņa, visi zemes iedzīvotāji.
9
Kad viņš runā, tad notiek, kad viņš pavēl, tad stāv.
10
Tas Kungs iznīcina tautu padomu, viņš salauž ļaužu domas.
11
Tā Kunga padoms pastāv mūžīgi, viņa sirds domas uz radu radiem.
12
Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu.
13
Tas Kungs skatās no debesīm un uzlūko visus cilvēku bērnus.
14
Viņš raugās no sava stiprā krēsla uz visiem, kas dzīvo virs zemes.
15
Viņš sataisa visas viņu sirdis, viņš liek vērā visus viņu darbus.
16
Ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks, vareno neizglābs viņa lielais stiprums.
17
Ir zirgi nevar palīdzēt, un viņu lielais spēks nevar izglābt.
18
Redzi, Tā Kunga acs uzlūko tos, kas viņu bīstas, kas cerē uz viņa žēlastību.
19
Ka tas viņu dvēseli izpestī no nāves, un bada laikā tos uztur dzīvus.
20
Mūsu dvēsele gaida uz To Kungu; viņš mums ir par palīgu un par priekšturamām bruņām.
21
Jo mūsu sirds priecājās iekš viņa, un mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu.
22
Lai, ak Kungs, tava žēlastība pār mums paliek, itin kā mēs uz tevi cerējam.