Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 28

1

Dāvida dziesma. Tevi es piesaucu, Kungs, mans patvērums, nestāvi man klusu; ja tu man klusu stāvēsi, tad es tapšu līdzīgs tiem, kas grimst bedrē.

2

Klausi manas sirds lūgšanas balsi, kad uz tevi kliedzu, kad savas rokas paceļu pret tava nama vissvēto vietu.

3

Neaizrauj mani ar tiem bezdievīgiem un ļaundarītājiem, kas no miera runā ar savu tuvāko, bet ļaunums ir viņu sirdī.

4

Dod tiem pēc tā, ko tie dara, un pēc viņu blēdīgiem darbiem, dod tiem pēc viņu roku darbiem, atmaksā tiem pēc viņu nopelna.

5

Jo tie neņem vērā, ko Tas Kungs dara, nedz viņa rokas darbu. Viņš tos sadauzīs un tos neuztaisīs.

6

Slavēts lai ir Tas Kungs, jo viņš ir klausījis manas sirds lūgšanas balsi.

7

Tas Kungs ir mans stiprums un manas priekšturamās bruņas; mana sirds paļaujas uz viņu, un man top palīdzēts; par to mana sirds priecājās, un es viņam pateikšu ar dziesmām.

8

Tas Kungs tiem ir par stiprumu, viņš ir sava svaidītā stiprums un pestīšana.

9

Atpestī savus ļaudis un svētī savu īpašumu, un gani tos un paaugstini tos mūžīgi.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685