A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 261
Dāvida dziesma. Kungs, spried man tiesu, jo es staigāju savā sirds skaidrībā un paļaujos uz To Kungu - es nešaubīšos.
2
Pārbaudi mani, Kungs, un izmeklē mani, izlūko manas īkstis un manu sirdi.
3
Jo tava žēlastība ir priekš manām acīm, un es staigāju tavā patiesībā.
4
Es nesēžos pie neliešiem un netinos ar viltniekiem.
5
Es ienīstu ļaundarītāju draudzi, un nesēžu pie bezdievīgiem.
6
Es mazgāju savas rokas nenoziedzībā un esmu, Kungs, ap tavu altāri,
7
Lai ar teikšanas balsi daru zināmus un sludināju visus tavus brīnumus.
8
Kungs, es mīlēju tava nama mājokli un tavas godības telts vietu.
9
Neaizrauj manu dvēseli līdz ar grēciniekiem nedz manu dzīvību līdz ar asins ļaudīm;
10
Viņu rokās ir negantība, un viņu labā roka ir pilna dāvanu.
11
Bet es staigāju savā sirds skaidrībā; atpestī mani un apžēlojies par mani.
12
Mana kāja stāv uz līdzena ceļa, draudzes sapulcēs es teikšu To Kungu.