English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 25
1
Dāvida dziesma. Mana dvēsele ilgojās, Kungs, pēc tevis.
2
Mans Dievs, uz tevi es cerēju, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājās.
3
Jo neviens, kas uz tevi gaida, nepaliek kaunā; tie top kaunā, kas velti dodas uz viltību.
4
Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man tavas tekas.
5
Vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs un Pestītājs; cauru dienu es tevis gaidu.
6
Piemini, Kungs, savu apžēlošanu un savu žēlastību, kas no mūžības.
7
Nepiemini manas jaunības grēkus nedz manas pārkāpšanas, bet piemini mani pēc tavas žēlastības, tavas lēnības dēļ ak Kungs!
8
Tas Kungs ir labs un taisns, tāpēc viņš grēciniekiem māca to ceļu.
9
Pazemīgos viņš vada taisnībā, un māca pazemīgiem savu ceļu.
10
Tā Kunga ceļi visi ir žēlastība un patiesība tiem, kas tura viņa derību un liecību.
11
Tava vārda dēļ, ak Kungs! piedod manu noziegumu, jo tas ir liels.
12
Kas ir tas, kas To Kungu bīstas? tam viņš mācīs to ceļu, kas uzņemams.
13
Viņa dvēsele mitīs labumā, un viņa dzimums iemantos zemi.
14
Tā Kunga noslēpums ir pie tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība tiem dod saprašanu.
15
Manas acis vienmēr raugās uz To Kungu, jo viņš izvilks manu kāju no tīkla.
16
Griezies pie manis un esi man žēlīgs, jo es esmu vientulis un bēdīgs.
17
Mana sirds bailība ir varen liela, izved mani no manām bēdām.
18
Uzlūko manas bēdas un manas mokas, un piedod visus manus grēkus.
19
Redzi, ka daudz ir manu ienaidnieku, un ka tie ar briesmīgu nīdēšanu mani ienīst.
20
Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo es paļaujos uz tevi.
21
Sirds skaidrība un taisnība lai mani pasargā, jo es gaidu uz tevi.
22
Ak Dievs, izpestī Izraēli no visām viņa bēdām.