English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 21
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Kungs, par tavu spēku ķēniņš priecājās, un cik ļoti viņš līksmojās par tavu pestīšanu!
2
Tu viņam dod, ko viņa sirds kāro, un neliedzi, ko viņa mute lūdz. (Zela.)
3
Jo tu nāci viņam pretim ar labu svētīšanu, tu lieci uz viņa galvu kroni no šķīsta zelta.
4
Viņš lūdz no tevis dzīvību, to tu viņam esi devis, ilgu dzīvošanu mūžīgi mūžam.
5
Viņam ir liela godība caur tavu pestīšanu, tu lieci godību un jaukumu uz viņu.
6
Jo tu viņu iecēli par svētību mūžīgi, savā priekšā tu viņu iepriecini ar prieku.
7
Jo ķēniņš cerē uz To Kungu, un caur tā Visuaugstākā žēlastību viņš nešaubīsies.
8
Tava roka atradīs visus tavus ienaidniekus, tava labā roka atradīs tavus nīdētājus.
9
Tu tos darīsi kā degošu cepli savas dusmības laikā; Tas Kungs tos aprīs savā bardzībā, un uguns tos norīs.
10
Viņu augļus tu nomaitāsi no zemes virsas un viņu dzimumu no cilvēku bērniem.
11
Jo tie ļaunu pret tevi darījuši, tie izdomāja negantību, bet nespēja to izdarīt.
12
Tu darīsi, ka tie griež muguru, savu stopu tu stiepsi pret viņu vaigiem.
13
Paaugstinājies, Kungs, savā stiprumā, tad dziedāsim un teiksim tavu varu ar dziesmām.