A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 21
Kāpēc pagāni trako, un ļaudis domā uz nelietību?
2
Ķēniņi virs zemes saceļas un valdnieki sadomājās kopā pret To Kungu un pret viņa svaidīto.
3
Sarausim viņu saites un atmetīsim viņu virves!
4
Bet kas debesīs valda, smejas, un Tas Kungs tos tur par nieku.
5
Tad viņš runās uz tiem savās dusmās, un ar savu bardzību viņš tos iztrūcinās.
6
Bet es savu ķēniņu esmu svaidījis pār Ciānu, savu svēto kalnu.
7
Es sludināšu likumu: Tas Kungs uz mani sacījis: tu esi mans Dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis.
8
Prasi Man, tad es tev došu tautas par mantību, un pasaules galus par īpašumu.
9
Tu tos satrieksi ar dzelzs rīksti, kā podnieka trauku tu tos sadauzīsi.
10
Nu tad, jūs ķēniņi, paliekat prātīgi, liekaties pamācīties, jūs soģi virs zemes.
11
Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un priecājaties ar drebēšanu.
12
Skūpstāt To Dēlu, lai viņš nedusmo un jūs bojā neejat uz ceļa, jo drīz viņa dusmas iedegsies, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras.