English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 19
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Debesis izteic tā stiprā Dieva godu, un izplatījums pasludina viņa rokas darbu.
2
Diena dienai to liecina, un nakts naktij to dara zināmu.
3
Nav ne valodas ne runas, kur viņu balsi nedzird.
4
Viņu skaņa iziet pa visu zemes virsu, un viņu valoda līdz pasaules galam. Viņš saulei telti tur darījis.
5
Un tā iziet kā brūtgāns no sava kambara, un priecājās kā kāds varonis ceļu tecēt.
6
No viena debess gala viņa uzlec un tek apkārt līdz otram galam, un priekš viņas karstuma nekas nav apslēpts.
7
Tā Kunga bauslība ir pilnīga un atspirdzina dvēseli, Tā Kunga liecība ir patiesīga un dara neprātīgo gudru.
8
Tā Kunga pavēles ir taisnas un dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir šķīsts un apskaidro acis.
9
Tā Kunga bijāšana ir šķīsta un pastāv mūžīgi, Tā Kunga tiesas ir patiesība un visas kopā taisnas.
10
Tās ir vairāk iekārojamas nekā zelts un daudz tīra zelta un ir saldākas nekā medus un tīrs medus.
11
Ir tavs kalps caur tām top skaidri pamācīts, tam ir daudz algas, kas tās tur.
12
Kas samana tās maldīšanās? Šķīsti mani no apslēptām vainām.
13
Pasargi savu kalpu arī no tīšiem grēkiem, ka tie nevalda pār mani; tad es būšu bezvainīgs un šķīsts no lielām pārkāpšanām.
14
Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak Kungs, mans patvērums un mans Pestītājs.