A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 18

1
Dziedātāju vadonim, Dāvida, Tā Kunga kalpa, dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš runājis uz To Kungu, kad Tas Kungs viņu bija izglābis no visu ienaidnieku rokas un no Zaula rokas; tad viņš sacīja: No sirds dziļuma es tevi mīlēju, Kungs, mans stiprums.
2
Tas Kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, manas priekšturamās bruņas un mans pestīšanas rags un mans augstais palīgs.
3
Es piesaukšu To Kungu, kas teicams, tad es tapšu atpestīts no saviem ienaidniekiem.
4
Nāves saites ap mani tinās, un Beliala upes mani izbiedēja.
5
Elles saites mani apņēma, un nāves valgi mani pārvarēja.
6
Savās bēdās es piesaucu To Kungu un kliedzu uz savu Dievu, tad viņš klausīja manu balsi no sava nama, un mana brēkšana viņa priekšā nāca viņa ausīs.
7
Zeme tapa kustināta un drebēja, un kalnu pamati trīcēja un kustējās, kad viņš apskaitās.
8
Dūmi uzkāpa no viņa nāsīm, un rijoša uguns no viņa mutes, zibeņi no viņa iedegās.
9
Viņš nolaida debesis un nokāpa, un tumsa bija apakš viņa kājām.
10
Un viņš brauca uz ķeruba un skrēja, viņš skrēja ātri uz vēja spārniem.
11
Viņš lika tumsību sev par apsegu, viņa dzīvoklis ap viņu bija ūdeņu tumsība un biezi padebeši.
12
No spožuma viņa priekšā šķēlās viņa padebeši ar krusu un degošiem zibeņiem.
13
Tas Kungs lika pērkoniem rībēt no debesīm, un tas Visuaugstais pacēla savu balsi, krusu un degošus zibeņus.
14
Un viņš meta savas bultas un tos izklīdināja, un daudz zibeņus un tos iztrūcināja.
15
Un ūdeņu dziļumi rādījās un zemes pamati tapa atklāti no tavas bāršanās, - ak Kungs, no tavu nāšu dvašas pūšanas.
16
Viņš izstiepa roku no augstības un ņēma mani, viņš mani izvilka no lieliem ūdeņiem.
17
Viņš mani atpestīja no mana stiprā ienaidnieka un no maniem nīdētājiem, jo tie bija jo vareni ne kā es.
18
Tie cēlās pret mani manā bēdu laikā; bet Tas Kungs bija mans patvērums.
19
Un viņš mani izveda klajumā, viņš mani izrāva, jo viņam bija labs prāts uz mani.
20
Tas Kungs man atmaksā pēc manas taisnības, pēc manu roku šķīstības viņš man atdod.
21
Jo es esmu sargājis Tā Kunga ceļus, un neesmu atkāpies no sava Dieva.
22
Jo visas viņa tiesas ir manā priekšā, un viņa likumus es nelieku nost no sevis.
23
Bet es esmu bezvainīgs viņa priekšā un sargos no grēkiem.
24
Un Tas Kungs man atdos pēc manas taisnības, pēc manu roku šķīstības priekš viņa acīm.
25
Pie tiem svētiem tu rādies svēts un pie tiem sirdsskaidriem tu rādies skaidrs.
26
Pie tiem šķīstiem tu rādies šķīsts, un pie tiem pārvērstiem tu pārvērties.
27
Jo bēdīgus ļaudis tu atpestī un lepnas acis tu pazemo.
28
Jo tu apgaismo manu spīdekli; Tas Kungs, mans Dievs, dara gaišu manu tumsību.
29
Jo ar tevi es varu sadauzīt kara spēku, un ar savu Dievu es varu lēkt pār mūriem.
30
Tā stiprā Dieva ceļš ir bezvainīgs, Tā Kunga valoda ir šķīsta, viņš ir par priekšturamām bruņām visiem, kas uz viņu paļaujas.
31
Jo kur ir kāds Dievs kā vien Tas Kungs? Un kur ir kāds patvērums kā vien mūsu Dievs?
32
Dievs, tas mani apjož ar spēku un dara manus ceļus bezvainīgus.
33
Viņš man kājas dara kā stirnām, un mani uzceļ manā augstā vietā.
34
Viņš manu roku māca karot, tā ka mans elkonis uzvelk vara stopus.
35
Un tu man dod savas pestīšanas priekšturamās bruņas, un tava labā roka mani satur, un tava laipnība mani paaugstina.
36
Maniem soļiem tu esi darījis platu ceļu apakš manis, ka mani krimšļi nav slīdējuši.
37
Es dzīšos pakaļ saviem ienaidniekiem un tos panākšu, un negriezīšos atpakaļ, kamēr tos būšu izdeldējis.
38
Es tos sadauzīšu, ka tie nevarēs celties, tiem jākrīt apakš manām kājām.
39
Jo tu mani apjozīsi ar spēku uz karu, tu nospiedīsi apakš manis, kas pret mani ceļas.
40
Tu maniem ienaidniekiem liksi bēgt manā priekšā, un savus nīdētājus es iznīcināšu.
41
Tie brēks, bet glābēja nav, uz To Kungu, bet viņš tiem neatbild.
42
Es tos sagrūdīšu kā pīšļus vēja priekšā, un tos izārdīšu kā dubļus uz ielām.
43
Tu mani izglābsi no ļaužu ķildām, tu mani iecelsi tautām par galvu; ļaudis, ko es nepazinu, man kalpos.
44
Tie man klausīs ar paklausīgām ausīm, svešnieku bērni manā priekšā mīlīgi rādīsies.
45
Svešinieku bērni nonīks un drebēdami izies no savām pilīm.
46
Tas Kungs ir dzīvs, un slavēts lai ir mans patvērums, un augsti slavēts lai ir Dievs, mans Pestītājs.
47
Tas stiprais Dievs, kas man dod atriebšanu, un tautas nomet apakš manis;
48
Kas mani izrauj no maniem ienaidniekiem; tu mani paaugstini pār tiem, kas pret mani ceļas, tu mani izglāb no varas darītājiem.
49
Tāpēc, ak Kungs, es tevi gribu slavēt starp tautām un dziedāt tavam vārdam,
50
Jo tu glābi savu ķēniņu ar lielu glābšanu, un parādi žēlastību savam svaidītam, Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi.
Psalmi 18:1
Psalmi 18:2
Psalmi 18:3
Psalmi 18:4
Psalmi 18:5
Psalmi 18:6
Psalmi 18:7
Psalmi 18:8
Psalmi 18:9
Psalmi 18:10
Psalmi 18:11
Psalmi 18:12
Psalmi 18:13
Psalmi 18:14
Psalmi 18:15
Psalmi 18:16
Psalmi 18:17
Psalmi 18:18
Psalmi 18:19
Psalmi 18:20
Psalmi 18:21
Psalmi 18:22
Psalmi 18:23
Psalmi 18:24
Psalmi 18:25
Psalmi 18:26
Psalmi 18:27
Psalmi 18:28
Psalmi 18:29
Psalmi 18:30
Psalmi 18:31
Psalmi 18:32
Psalmi 18:33
Psalmi 18:34
Psalmi 18:35
Psalmi 18:36
Psalmi 18:37
Psalmi 18:38
Psalmi 18:39
Psalmi 18:40
Psalmi 18:41
Psalmi 18:42
Psalmi 18:43
Psalmi 18:44
Psalmi 18:45
Psalmi 18:46
Psalmi 18:47
Psalmi 18:48
Psalmi 18:49
Psalmi 18:50
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150