A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 151
Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā dzīvoklī? un kas dzīvos uz tava svētā kalna?
2
Kas bezvainīgi staigā un taisnību dara un patiesību runā no sirds dziļuma;
3
Kas ar savu mēli citu neaprunā, savam tuvākam ļauna nedara, un neceļ kauna valodu pret savu tuvāko;
4
Kas bezdievīgo neciena, bet godā tos, kas To Kungu bīstas, kas zvērējis sev par skādi, un to nepārkāpj;
5
Kas savu naudu nedod uz netaisniem augļiem un neņem dāvanas pret nenoziedzīgo. Kas tā turas, tas nešaubīsies ne mūžam.