A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1461
Alleluja! Slavē To Kungu, mana dvēsele.
2
Es slavēšu To Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl še būšu.
3
Nepaļaujaties uz lieliem kungiem, uz cilvēku bērniem, kas nekā nevar palīdzēt.
4
Cilvēka garam jāiziet, viņam jāpaliek atkal zemes kārtā, tai dienā visi viņa nodomi iet bojā.
5
Svētīgs tas, kam Jēkaba Dievs par palīgu un kam cerība stāv uz To Kungu, savu Dievu!
6
Viņš debesis un zemi radījis, jūru un visu, kas tur iekšā; viņš uzticību tur mūžīgi.
7
Viņš tiesu nes tiem, kas varas darbus cieš, dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus.
8
Tas Kungs atdara akliem acis, Tas Kungs uzceļ nospiestus; Tas Kungs mīļo taisnus.
9
Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāriņus un uztur atraitnes, bet bezdievīgiem viņš ceļus samaitā.
10
Tas Kungs valdīs mūžīgi, tavs Dievs, ak Ciāna, līdz radu radiem. Alleluja!