English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 145
1
Dāvida teikšana. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņ, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam.
2
Ikdienas es tevi gribu teikt un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam.
3
Tas Kungs ir liels un ļoti slavējams, un viņa augstība ir neizdibinājama.
4
Bērnu bērni slavēs tavus darbus un stāstīs tavu varu.
5
Es teikšu tavas godības augstību un pārdomāšu tavus brīnuma darbus.
6
Par taviem vareniem spēka darbiem runās, un es sludināšu tavu augstību.
7
Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un tavu taisnību slavēs ar dziesmām.
8
Žēlīgs un sirds žēlīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un no lielas lēnības.
9
Tas Kungs ir labs visiem, un viņa apžēlošanās parādās pie visiem viņa darbiem.
10
Visi tavi darbi, Kungs, tevi teiks, un tavi svētie tevi slavēs.
11
Tie izteiks tavas valstības godību un runās par tavu varu;
12
Lai cilvēku bērniem tava vara top zināma un tavas valstības augstība un godība.
13
Tava valstība ir mūžīga valstība, un tava valdīšana paliek līdz visiem radu radiem.
14
Tas Kungs ir atspaids visiem, kas krīt, un uzceļ visus nospiestos.
15
Visas acis gaida uz tevi un tu tiem dod viņu barību savā laikā:
16
Tu atveri savu roku un pieēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu.
17
Tas Kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos darbos.
18
Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu piesauc patiesībā.
19
Viņš dara, ko tie grib, kas viņu bīstas, un klausa viņu kliegšanu un tiem palīdz.
20
Tas Kungs pasargā visus, kas viņu mīļo, un izdeldēs visus bezdievīgos.
21
Mana mute runās Tā Kunga slavu un visa miesa teiks viņa svēto vārdu mūžīgi mūžam.