A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1291
Svētku dziesma. Tie mani daudzkārt apbēdinājuši no manas jaunības, tā lai Izraēls saka;
2
Tie mani daudzkārt apbēdinājuši no manas jaunības, bet tie mani nav pārvarējuši.
3
Arāji ir aruši uz manas muguras, tie savas vagas garas dzinuši.
4
Tas Kungs ir taisns, viņš sacirtis bezdievīgo valgus.
5
Lai top kaunā un atpakaļ dzīti visi kas Ciānu ienīst.
6
Lai tie top kā zāle uz jumtiem, kas nokalst, pirms tā top plūkta,
7
Ar ko pļāvējs nepilda savu roku, nedz kopiņu sējējs savu klēpi.
8
Un tie, kas garām iet, lai nesaka: Tā Kunga svētība lai nāk pār jums, mēs jūs svētījam Tā Kunga Vārdā.