A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1251
Svētku dziesma. Kas uz To Kungu cerē, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs, kā Ciānas kalns.
2
Ap Jeruzālemi ir kalni, bet Tas Kungs ir ap saviem ļaudīm no šī laika mūžīgi.
3
Jo bezdievības scepteris nepaliks pār taisno ļaužu mantas daļu, ka tie taisnie neizstiepj savas rokas pie netaisnības.
4
Kungs, dari labu labiem un tiem, kas savā sirdī skaidri.
5
Bet kas nogriežas uz saviem līkiem ceļiem, tos Tas Kungs aizdzīs ar ļauna darītājiem; bet miers lai ir pār Izraēli.