Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 125

1

Svētku dziesma. Kas uz To Kungu cerē, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs, kā Ciānas kalns.

2

Ap Jeruzālemi ir kalni, bet Tas Kungs ir ap saviem ļaudīm no šī laika mūžīgi.

3

Jo bezdievības scepteris nepaliks pār taisno ļaužu mantas daļu, ka tie taisnie neizstiepj savas rokas pie netaisnības.

4

Kungs, dari labu labiem un tiem, kas savā sirdī skaidri.

5

Bet kas nogriežas uz saviem līkiem ceļiem, tos Tas Kungs aizdzīs ar ļauna darītājiem; bet miers lai ir pār Izraēli.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685