A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1231
Svētku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, kas sēdi debesīs.
2
Redzi, kā kalpu acis uz sava kunga rokām, un kā kalpoņu acis uz savas valdnieces rokām, tā mūsu acis skatās uz To Kungu, mūsu Dievu, tiekams Viņš mūs žēlos.
3
Esi mums žēlīgs, ak Kungs, esi mums žēlīgs, jo mēs esam pārlieku nievāti.
4
Mūsu dvēsele pārlieku top mēdīta no grezniem un nievāta no augstprātīgiem.