A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 121
Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim uz astoņām stīgām. Palīdz, ak Kungs! Jo svētie ir zustin zuduši, un ticīgo ir maz starp cilvēku bērniem.
2
Tie runā nelietību ikviens ar savu tuvāko; lūpām smaidīdami, ar divējādu sirdi tie runā.
3
Lai Tas Kungs izdeldē visu liekulību, to mēli, kas runā lielību,
4
Kas saka: mēs pārvarēsim ar savu mēli, mūsu mute ir ar mums; kas mums ir par kungu?
5
Tad nu nabagu postīšanas dēļ un bēdīgo nopūšanās dēļ es celšos, saka Tas Kungs: es došu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojās.
6
Tā Kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs mālu traukā kausēts un septiņkārt šķīstīts.
7
Kaut tu, ak Kungs, tos gribētu pasargāt, kaut tu mūs gribētu paglabāt no šīs cilts mūžīgi.
8
Bezdievīgie lepni staigā visapkārt, kur netiklība augsti ceļas starp cilvēku bērniem.