A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1181
Pateiciet Tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi.
2
Lai saka Izraēls: viņa žēlastība paliek mūžīgi.
3
Lai saka Ārona nams: viņa žēlastība paliek mūžīgi.
4
Lai saka, kas To Kungu bīstas: viņa žēlastība paliek mūžīgi.
5
No bēdām es To Kungu piesaucu, un Tas Kungs mani paklausīja plašā vietā.
6
Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos; ko cilvēki man var darīt?
7
Tas Kungs ir mans palīgs, un es ar prieku skatīšos uz saviem nīdētājiem.
8
Labāki ir, paļauties uz To Kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem.
9
Labāki ir, paļauties uz To Kungu, nekā cerēt uz lieliem kungiem.
10
Visi pagāni apmetās ap mani, bet Tā Kunga Vārdā es tos izdeldēšu.
11
Tie metās pret mani visapkārt, bet Tā Kunga Vārdā es tos izdeldēšu.
12
Tie apmetās ap mani kā bites, bet tie izdziest kā uguns ērkšķos; Tā Kunga Vārdā es tos izdeldēšu.
13
Tu man grūdin pagrūdi, lai es krītu; bet Tas Kungs ir mans palīgs.
14
Tas Kungs ir mans stiprums un mana dziesma un ir mans Pestītājs.
15
Gavilēšanas un pestīšanas balss (atskan) taisno dzīvokļos; Tā Kunga labā roka dara varenus darbus
16
Tā Kunga labā roka ir paaugstināta, Tā Kunga labā roka dara varenus darbus.
17
Es nemiršu, bet dzīvošu un izteikšu Tā Kunga darbus.
18
Gan Tas Kungs mani pārmāca, bet taču viņš mani nenodod nāvei.
19
Atdariet man taisnības vārtus, ka es pa tiem ieeju un Tam Kungam pateicos.
20
Šie ir Tā Kunga vārti, pa tiem tie taisnie ieies.
21
Es tev pateicos, ka tā mani esi paklausījis un man bijis par Pestītāju.
22
Tas akmens, ko tie nama taisītāji atmetuši, ir palicis par stūra akmeni.
23
Tas ir no Tā Kunga, un ir brīnums mūsu acīs.
24
Šī ir tā diena, ko Tas Kungs darījis; priecāsimies un līksmosimies par to.
25
Ak Kungs, palīdzi nu! ak Kungs, lai labi izdodas!
26
Slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga Vārdā; mēs svētījam jūs no Tā Kunga nama.
27
Tas Kungs ir tas stiprais Dievs, kas mūs apgaismo. Piesieniet svētku upurus ar saitēm līdz altāra ragiem.
28
Tu esi mans Dievs, un es tev pateicos; mans Dievs, es tevi paaugstināšu.
29
Pateiciet Tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi.