A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1121
Alleluja! Svētīgs ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas, kam pie viņa baušļiem labs prāts.
2
Tā dzimums būs varens virs zemes; taisno cilts taps svētīta.
3
Padoms un bagātība ir viņa namā, un viņa taisnība pastāv mūžīgi.
4
Taisniem tumsībā aust gaišums; jo viņš ir žēlīgs, sirds žēlīgs un taisns.
5
Labi tam cilvēkam, kas apžēlojās un aizdod, tiesā tas savu lietu vedīs galā.
6
Jo tas nešaubīsies ne mūžam; taisnais paliks mūžīgā piemiņā.
7
No ļaunas slavas tas nebīstas viņa sirds ir stipra un paļaujas uz To Kungu.
8
Viņa sirds ir droša un nebīstas; tiekams ar prieku skatās uz saviem pretiniekiem.
9
Viņš izdala un dod nabagiem; viņa taisnība paliek mūžīgi, viņa rags top paaugstināts ar godu.
10
Bezdievīgais to redzēs un apskaitīsies, viņš sakodīs savus zobus un iznīks; ko bezdievīgie kāro, ies bojā.