A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1081
Dāvida dziesma. Ak Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām, mans gods arīdzan.
2
Mostaties, stabules un kokles, ar ausekli es modīšos.
3
Es tev pateikšu, Kungs, starp ļaudīm, es tev dziedāšu starp tautām.
4
Jo tava žēlastība ir liela līdz pat debesīm un tava patiesība līdz augstiem padebešiem.
5
Paaugstinājies, Dievs, pār debesīm un savu godību pār visu pasauli,
6
Lai tavi mīļie top atsvabināti; atpestī caur savu labo roku un paklausi mani.
7
Dievs runā savā svētā vietā, par to es priecājos. Es dalīšu Ziķemi un mērošu Zukota leju.
8
Ģileāds man pieder, ir Manasus man pieder, Evraīms ir manas galvas stiprums, Jūda ir mans valdības zizlis.
9
Moābs ir mans mazgājamais trauks, savu kurpi es metu pār Edomu, par Vīlistu zemi es gavilēju.
10
Kas mani vadīs tai stiprā pilsētā? Kas man pavadīs līdz Edomam?
11
Vai ne tu, Dievs, kas mūs biji atmetis un neizgāji, ak Dievs, ar mūsu karaspēku?
12
Dod mums palīgu bēdu laikā, jo cilvēku pestīšana nav nekas.
13
Ar Dievu mēs darīsim stiprus darbus; viņš saspārdīs mūsu spaidītājus.