A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 107

1
Pateiciet Tam Kungam, jo viņš ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi!
2
Lai tā saka tie, ko Tas Kungs ir atpestījis, ko viņš izglābis no spaidītāju rokas
3
Un sapulcinājis no tām zemēm, no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un no jūras.
4
Tie, kas tuksnesī maldījās pa nestaigātiem ceļiem un neatrada pilsētu, kur varēja dzīvot,
5
Izsalkuši un izslāpuši, ka viņa dvēsele nogura.
6
Tad tie To Kungu piesauca savās bēdās, un viņš tos izglāba no viņu bailēm,
7
Un viņš tos vadīja pa taisnu ceļu, ka tie gāja uz to pilētu, kur varēja dzīvot:
8
Tiem būs Tam Kungam pateikt par viņa žēlastību un par viņa brīnumiem pie cilvēku bērniem,
9
Ka viņš paēdinājis iztvīkušo un ar labumu piepildījis izsalkušo. -
10
Tie, kas tumsībā sēdēja un nāves ēnā, saistīti bēdās un dzelzīs,
11
Tāpēc ka tie bija pretī turējušies Dieva baušļiem un nicinājuši tā Visuaugstākā padomu;
12
Tādēļ viņu sirds tapa apbēdināta ar grūtumu, un tie pakrita un palīga nebija.
13
Tad tie To Kungu piesauca savās bēdās, un viņš tos izglāba no viņu bailēm
14
Un tos izveda no tumsības un nāves ēnas un saraustīja viņu saites:
15
Tiem būs Tam Kungam pateikt par viņa žēlastību un par viņa brīnumiem pie cilvēku bērniem,
16
Ka viņš salauž vara durvis un sadauza dzelzs bultas. -
17
Tie ģeķi, kas tapa mocīti savu grēku ceļu un savu noziegumu dēļ,
18
Tā ka viņu dvēselei riebās visa barība, un ka tie nogrima līdz pat nāves vārtiem.
19
Tad tie To Kungu piesauca savās bēdās, un viņš tos izglāba no viņu bailēm.
20
Viņš sūtīja savu vārdu un tos dziedināja un tos izrāva no viņu bedrēm:
21
Tiem būs Tam Kungam pateikt par viņa žēlastību un par viņa brīnumiem pie cilvēku bērniem,
22
Un pateikšanas upurus upurēt un viņa darbus izteikt ar prieku. -
23
Tie, kas ar lielām laivām pa jūru līgojās un strādāja savu darbu uz lieliem ūdeņiem,
24
Kas Tā Kunga darbu redzējuši un viņa brīnumus jūras dziļumos,
25
Kad viņš runāja un pacēla vētru, kas viļņus paaugstināja,
26
Un tie it kā uz debesīm kāpa un atkal nogrima dziļumos, ka viņu dvēsele no bailības izkusa,
27
Un tapa mētāti un zvalstījās, kā piedzēruši un visa viņu gudrība iznīka.
28
Tad tie To Kungu piesauca savās bēdās, un viņš tos izglāba no viņu bailēm;
29
Viņš klusināja vētru, tā ka viļņi norima;
30
Un tie priecājās, ka norima, un viņš tos veda uz ostu, kurp tiem gribējās:
31
Tiem būs Tam Kungam pateikt par viņa žēlastību un par viņa brīnumiem pie cilvēku bērniem.
32
Un viņu paaugstināt ļaužu draudzē un viņu slavēt vecaju vidū.
33
Viņš upes padara par tuksnesi un ūdens avotus par izkaltušām vietām,
34
Un auglīgu zemi viņš padara par neauglīgu viņas iedzīvotāju blēdības dēļ;
35
Un tuksnesi viņš atkal padara ūdeņainu un sauso zemi avoksnainu.
36
Un liek tur dzīvot tiem izsalkušiem, ka tie var uzcelt pilsētu, kur mājot,
37
Un apsēt tīrumus un dēstīt vīna dārzus, kas nes bagātus augļus.
38
Un viņš tos svētī, ka tie ļoti vairojās, un viņu lopi nenonīkst.
39
Un viņi bija mazumā gājuši un panīkuši caur nelaimes varu un bēdām.
40
Viņš izgāž nievāšanu uz lieliem kungiem un liek tiem aloties tuksnesī, kur ceļa nav;
41
Bet paaugstina bēdīgo no viņa bēdām un vairo viņa dzimumu kā avju pulku.
42
To sirdsskaidrie redz un priecājās, un visai blēdībai jātur mute.
43
Kas gudrs, lai to ņem vērā un lai atzīst Tā Kunga žēlastības darbus.
Psalmi 107:1
Psalmi 107:2
Psalmi 107:3
Psalmi 107:4
Psalmi 107:5
Psalmi 107:6
Psalmi 107:7
Psalmi 107:8
Psalmi 107:9
Psalmi 107:10
Psalmi 107:11
Psalmi 107:12
Psalmi 107:13
Psalmi 107:14
Psalmi 107:15
Psalmi 107:16
Psalmi 107:17
Psalmi 107:18
Psalmi 107:19
Psalmi 107:20
Psalmi 107:21
Psalmi 107:22
Psalmi 107:23
Psalmi 107:24
Psalmi 107:25
Psalmi 107:26
Psalmi 107:27
Psalmi 107:28
Psalmi 107:29
Psalmi 107:30
Psalmi 107:31
Psalmi 107:32
Psalmi 107:33
Psalmi 107:34
Psalmi 107:35
Psalmi 107:36
Psalmi 107:37
Psalmi 107:38
Psalmi 107:39
Psalmi 107:40
Psalmi 107:41
Psalmi 107:42
Psalmi 107:43
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150