English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 102
1
Bēdu cilvēka lūgšana, kad tas ir noskumis un savas žēlabas izgāž Tā Kunga priekšā. Ak Kungs, klausi manu lūgšanu, un mana saukšana lai nāk pie tevis.
2
Neapslēp savu vaigu priekš manis, atgriez savu ausi pie manis bēdu laikā; tai dienā, kad es saucu, paklausi mani drīz.
3
Jo manas dienas ir iznīkušas kā dūmi, un mani kauli ir izdeguši kā pagale.
4
Mana sirds ir sasista un izkaltusi kā zāle, tā ka es aizmirstu pat savu maizi ēst.
5
Mani kauli līp pie manas miesas no kaukšanas un nopūšanās.
6
Es esmu it kā dumpis tuksnesī, es esmu kā apogs (pūce) izpostītās vietās.
7
Es esmu nomodā un tāpat kā vientulis putns uz jumta.
8
Mani ienaidnieki mani nievā cauru dienu; kas pret mani trako, tie mani dara par lāsta vārdu.
9
Jo es ēdu pelnus kā maizi un sajaucu savu dzērienu ar asarām,
10
Tavas bardzības un dusmības pēc, jo tu mani esi pacēlis un atkal nogāzis.
11
Manas dienas ir kā ēna pavakarē, un es kalstu kā zāle.
12
Bet tu, Kungs, paliec mūžīgi un tava piemiņa līdz radu radiem.
13
Kaut tu celtos un apžēlotos par Ciānu, jo jau ir laiks par viņu apžēloties, jo tas nospriestais laiks ir atnācis.
14
Jo tavi kalpi mīļo viņas akmeņus un žēlojās, ka tā guļ pīšļos.
15
Tad pagāni bīsies Tā Kunga vārdu, un visi ķēniņi virs zemes tavu godību,
16
Kad Tas Kungs Ciānu uztaisīs un parādīsies savā godībā.
17
Viņš griežas pie bēdu ļaužu lūgšanas un nenicina pielūgšanu.
18
Lai tas top uzrakstīts pēcnākamiem, un tie ļaudis, kas vēl taps radīti, slavēs To Kungu.
19
Jo viņš skatās no sava svēta augstuma, Tas Kungs lūko no debesīm uz zemi,
20
Ka viņš dzird cietumnieku nopūšanos un atsvabina nāves bērnus;
21
Ka Tā Kunga vārds top sludināts Ciānā un viņa slava Jeruzālemē,
22
Kad tautas sapulcējās kopā un valstis, Tam Kungam kalpot.
23
Bet viņš ir pazemojis ceļā manu spēku un paīsinājis manas dienas.
24
Es saku: mans Dievs, neņem mani nost pusmūžā. Tavi gadi paliek līdz radu radiem.
25
Senlaikus tu esi nodibinājis zemi, un debesis ir tavu roku darbs.
26
Tās zudīs, bet tu pastāvēsi; tās sadils visas, kā drēbes; tu tās pārvērtīsi kā drānas, un tās pārvērtīsies;
27
Bet tu palieci tas pats, un tavi gadi nebeigsies.
28
Tavu kalpu bērni paliks, un viņu dzimums būs pastāvīgs tavā priekšā.