A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1011
Dāvida dziesma. No žēlastības un tiesas es gribu dziedāt, - tev, Kungs, es dziedāšu.
2
Es likšu vērā nenoziedzības ceļu, - kad tu nāksi pie manis? - Es staigāšu ar skaidru sirdi savā namā.
3
Uz ļaunām lietām es nelūkošu, grēka darbu es ienīstu, ka tas nebūs pie manis.
4
Nikna sirds lai ir tālu no manis, ļauna es negribu zināt.
5
Kas savu tuvāko slepeni aprunā, to es izdeldēšu, kam lepnas acis un grezna sirds, to es necietīšu.
6
Manas acis raugās uz tiem uzticīgiem iekš zemes, ka tie paliek pie manis; kas taisnu ceļu staigā, tas man kalpos.
7
Kas blēdību dara, tas nepaliks manā namā; kas melus runā, nepastāvēs priekš manām acīm.
8
Ik rītus es nomaitāšu visus bezdievīgos iekš zemes, ka es izdeldu visus ļaundarītājus no Tā Kunga pilsētas.